Słownik pojęć


  S

Sędzia komisarz

Sędzia Komisarz, jest organem występującym w postępowaniu upadłościowym, który wykonuje w nim wszelkie czynności, które nie należą do kompetencji sądu, i nie zostało wskazane inaczej w przepisie.

Jeżeli przepisy nie precyzują, kto powinien wykonać czynności w postępowaniu, zachodzi domniemanie iż czynności wchodzą w skład kompetencji sędziego-komisarza.

Jako główne czynności wykonywane przez sędziego-komisarza trzeba w szczególności wskazać kierowanie tokiem postępowania upadłościowego, sprawowanie nadzoru nad czynnościami syndyka, oznacza czynności, których wykonywanie przez syndyka jest niedopuszczalne bez jego zezwolenia lub bez zezwolenia rady wierzycieli, oraz nadzór nad uchybieniami dokonywanymi przez syndyka.

Do zakresu obowiązków sędziego-komisarza nalezą także m.in.:

  • oznaczanie czynności, których wykonywanie przez syndyka jest niedopuszczalne bez jego zezwolenia lub zezwolenia Rady Wierzycieli;
  • ustalanie wysokości wynagrodzenia kuratora;
  • wydawanie upadłym zakazu opuszczania terytorium RP;
  • rozpoznawanie wniosków o wyłączenie z masy upadłościowej nadzorcy sądowego albo zarządcy;
  • określanie zakresu i czasu korzystania przez upadłego lub osoby mu bliskie, którzy w dacie ogłoszenia upadłości zamieszkiwali w mieszkaniu znajdującym się w lokalu lub w budynku wchodzącym do masy upadłości, z tego mieszkania;
  • rozpoznawanie skarg na komornika w postępowaniu upadłościowym;
  • zatwierdzanie sprawozdań rachunkowych oraz odmawianie uznania określonego wydatku 
  • zwoływanie oraz przewodniczenie Zgromadzeń Wierzycieli
  • prowadzenie postępowania dowodowego.

Sędzia komisarz posiada prawo do stosowania środków przymusu oraz zwalania z kosztów postępowania upadłościowego.