Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  S

Sędzia komisarz

Sędzia Komisarz, jest organem występującym w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym, wykonującym w nich wszelkie czynności, które nie należą do kompetencji sądu. Jego pozycja i kompetencje zostały szczegółowo określone w odpowiednio: ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne. 
 

Jeżeli przepisy nie precyzują, kto powinien wykonać czynności w postępowaniu, zachodzi domniemanie iż czynności wchodzą w skład kompetencji sędziego-komisarza. Zasada ta zapewnia właściwy przebieg postępowania.

Jako główne czynności wykonywane przez sędziego-komisarza trzeba w szczególności wskazać: kierowanie tokiem postępowania upadłościowego, sprawowanie nadzoru nad czynnościami syndyka, wskazywanie czynności, których wykonywanie przez syndyka jest niedopuszczalne bez jego zezwolenia lub bez zezwolenia rady wierzycieli oraz nadzór nad uchybieniami dokonywanymi przez syndyka, nadzorcę lub zarządcę.

Do zakresu obowiązków sędziego-komisarza nalezą także m.in.:

 • oznaczanie czynności, których wykonywanie przez syndyka jest niedopuszczalne bez jego zezwolenia lub zezwolenia Rady Wierzycieli;
 • ustalanie wysokości wynagrodzenia kuratora;
 • wydawanie upadłym zakazu opuszczania terytorium RP;
 • rozpoznawanie wniosków o wyłączenie z masy upadłościowej nadzorcy sądowego albo zarządcy;
 • określanie zakresu i czasu korzystania przez upadłego lub osoby mu bliskie, którzy w dacie ogłoszenia upadłości zamieszkiwali w mieszkaniu znajdującym się w lokalu lub w budynku wchodzącym do masy upadłości, z tego mieszkania;
 • rozpoznawanie skarg na komornika w postępowaniu upadłościowym;
 • zatwierdzanie sprawozdań rachunkowych oraz odmawianie uznania określonego wydatku 
 • zwoływanie oraz przewodniczenie Zgromadzeń Wierzycieli
 • prowadzenie postępowania dowodowego.

Sędzia komisarz posiada prawo do stosowania środków przymusu oraz zwalania z kosztów postępowania upadłościowego. W sprawowaniu swoich obowiązków ma on prawa i obowiązki takie same jak sąd i przewodniczący składu orzekającego. 

W obu wskazanych powyżej rodzajach postępowań sędzia komisarz jest wyznaczany przed sąd upadłościowy albo restrukturyzacyjny. Jest on ustanawiany w drodze postanowienia o ogłoszeniu upadłości, w momencie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub w toku prowadzonego postępowania.

Sędzia komisarz jest organem postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który wydaje postanowienia (np. w sprawie zakazu opuszczania terytorium RP przez upadłego lub członków organu zarządzającego upadłego niebędącego osobą fizyczną). Na postanowienia te przysługuje zażalenie, jeśli ustawa tak stanowi.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 814 ze zm.).
 
 
Zobacz także: