Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  S

Społeczna odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility, csr)

Jest to nowoczesne założenie strategii zarządzania, w myśl którego, przedsiębiorstwa w planowaniu strategii powinny uwzględniać nie tylko cele ekonomiczne, ale również ich oddziaływanie na społeczeństwo, szeroko rozumianych interesariuszy, wspólnotę lokalną czy środowisko naturalne. Zadaniem społecznej odpowiedzialności biznesu jest zrównoważony rozwój. Współczesne problemy powinny być rozwiązywane na bieżąco, a wpływ gospodarki na następne pokolenia winien uwzględniać także ich potrzeby.

Społeczna odpowiedzialność biznesu definiowana jest przez normę PN-ISO 26 000 Guidance on social responsibility zgodnie z którą „odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniania przez przejrzyste i etyczne postępowanie które:

 • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa;
 • uwzględnia oczekiwania interesariuszy;
 • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;
 • jest zintegrowane z działaniami organizacji

Z kolei w ujęciu ONZ społeczna odpowiedzialność biznesu zawarta jest w 10 zasadach, które to odnoszą się do 4 obszarów działań. Ich celem jest nakłonienie organizacji do stosowania się do reguł społecznej odpowiedzialności biznesu przy podejmowaniu wszelkich decyzji biznesowych. Obszary te to:

 • prawa człowieka (m.in. przestrzeganie praw człowieka, zakaz łamania praw człowieka przez organizacje);
 • standardy pracy (m.in. przestrzeganie zasady wolności stowarzyszania się, zakaz pracy przymusowej, zakaz pracy dzieci);
 • ochrona środowiska naturalnego (m.in. stosowanie technologii przyjaznych środowisku);
 • przeciwdziałanie korupcji w jakiejkolwiek formie.

 CSR (Corporate Social Responsibility) nie należy do kategorii obowiązków ustawowych. Ta strategia zarządzania opiera się na dowolności, a do jej narzędzi zalicza się m.in:

 1. Działania na rzecz pracowników – programy podnoszące kwalifikacje, wyrównywanie szans, systemy motywacje, wsparcie dla rodzin, likwidowanie barier rozwoju.
 2. Działania na rzecz społeczności lokalnej – inwestycje na cele użyteczności publicznej, programy stypendialne, współpraca z sektorem samorządowym i non profit.
 3. Działa związane z ochroną środowiska – zrównoważone zarządzanie surowcami, inwestycje ekologiczne, edukacja ekologiczna, wdrażanie rozwiązań zmniejszających negatywny wpływ na środowisko.
 4. Kampanie społeczne – współfinansowanie istotnych inicjatyw społecznych, promowanie właściwych postaw, edukacja.

Podobnie jak zrównoważony rozwój, tak i społeczna odpowiedzialność biznesu niesie ze sobą wiele pozytywów. Jej stosowanie podnosi jakość i kulturę pracy, pomaga zmniejszać uciążliwości związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, może także zwiększać rozwój gospodarczy, świadomość społeczną oraz wpływać na osiąganie zysków. 

Zobacz także: