Słownik pojęć


  S

Społeczna odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility, csr)

Polega na dokonywaniu przez organizacje przedsięwzięć biznesowych przy jednoczesnym uwzględnieniu kwestii społecznych oraz środowiskowych. Głównym zadaniem społecznej odpowiedzialności biznesu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju, czyli takiego, w którym potrzeby aktualnego pokolenia są zaspokajane bez uszczerbku dla zaspokojenia potrzeb pokoleń przyszłych.

https://www.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/discovering_iso_26000.pdf

Społeczna odpowiedzialność biznesu definiowana jest przez normę PN-ISO 26 000 Guidance on social responsibility zgodnie z którą „odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniania przez przejrzyste i etyczne postępowanie które:

  • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa;
  • uwzględnia oczekiwania interesariuszy;
  • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;
  • jest zintegrowane z działaniami organizacji”

Z kolei w ujęciu ONZ społeczna odpowiedzialność biznesu zawarta jest w 10 zasadach, które to odnoszą się do 4 obszarów działań. Ich celem jest nakłonienie organizacji do stosowania się do reguł społecznej odpowiedzialności biznesu przy podejmowaniu wszelkich decyzji biznesowych. Obszary te to:

  • prawa człowieka (m.in. przestrzeganie praw człowieka, zakaz łamania praw człowieka przez organizacje)
  • standardy pracy (m.in. przestrzeganie zasady wolności stowarzyszania się, zakaz pracy przymusowej, zakaz pracy dzieci)
  • ochrona środowiska naturalnego (m.in. stosowanie technologii przyjaznych środowisku)
  • przeciwdziałanie korupcji w jakiejkolwiek formie

http://whiteleaf.pl/baza-wiedzy/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu