Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  S

Split payment (płatność podzielona)

Jest to mechanizm płatności, w którym płatność nabywcy za towar lub usługę dokonywana jest na dwa rachunki bankowe dostawcy lub usługodawcy. Wartość sprzedaży netto trafia na zasadniczy rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała kwota podatku VAT (kwota podatku od towarów i usług) trafia na drugi rachunek – specjalny rachunek VAT.

Ustawa z 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1.07.2018 r. mechanizmu podzielonej płatności w VAT (ang. split payment). Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za towar lub usługę jest dokonywana w wartości netto na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT. Rachunek VAT to konto, z którego podatnicy będą mogli zasadniczo wyłącznie dokonywać przelewu na inny rachunek VAT oraz będą mogli opłacać swoje zobowiązanie podatkowe z tytułu VAT do urzędu skarbowego. Na pisemny, uzasadniony wniosek podatnika, naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł wyrazić zgodę na inne przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT.

Podzielona płatność oznacza ograniczenie prawa dostawcy towaru lub usługodawcy do swobodnego dysponowania podatkiem VAT. Ministerstwo Finansów liczy, że w ten sposób wyeliminuje oszustwa polegające na pobraniu przez sprzedawcę zapłaty wraz z należnym państwu podatkiem VAT i nieprzekazaniu go do urzędu skarbowego. Mechanizm podzielonej płatności uważany jest za jedno z rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym. Umożliwia bowiem organom podatkowym monitorowanie i blokowanie środków na rachunkach VAT, eliminując ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem VAT.

Mechanizm podzielonej płatności znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji między przedsiębiorcami, tzw. B2B. Rozwiązanie to nie jest póki co również obligatoryjne, z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych w związku z decyzją derogacyjną Rady (UE) 2019/310 z 18.02.2019 r. w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zgodnie bowiem z art. 108a ust. 1 ustawy o VAT, to od nabywcy zależy, czy skorzysta z tzw. dedykowanego komunikatu przelewu. Korzystanie z tzw. rachunków VAT wiąże się z możliwością uzyskania np. przyspieszonego zwrotu VAT w terminie 25 dni niezależnie od tego, z jakich czynności (czy opłaconych za pomocą rachunku VAT) wynika ten zwrot. Warunkiem takiego przyspieszonego zwrotu jest zgłoszenie w deklaracji VAT żądania zwrotu na specjalny rachunek VAT (nowy formularz deklaracji VAT uwzględnia żądanie zwrotu na rachunek VAT). Inne preferencje, jakie wiążą się z korzystania z rachunków VAT przez podatników to przede wszystkim brak możliwości zastosowania sankcji VAT, rezygnacja (w pewnych sytuacjach) z zaostrzonych odsetek od zaległości podatkowych w VAT, czy brak odpowiedzialności solidarnej za towary tzw. wrażliwe. Z opublikowanej w maju 2018 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów Metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych wynika, że korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności stanowi jedną z przesłanek dochowania należytej staranności. Ponadto banki nie są uprawnione do pobierania opłat i prowizji za prowadzenie rachunku VAT, z wyjątkiem opłat za przelewy z tych rachunków.

Podstawa prawna:

1)Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).