Słownik pojęć


  S

Sprawozdanie finansowe

Dokument zawierający zestawienia liczbowe i uzupełniające informacje opisowe sporządzany systematycznie w ramach sprawozdawczości finansowe przez jednostki prowadzące rachunkowość. Innymi słowy jest to dokumentem przedstawiający sytuację finansową przedsiębiorstwa wyrażoną w pieniądzu.  Ważność informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym sprawia, że dokument ten musi właściwie odzwierciedlać sytuacje majątkową i finansową podmiotu. Obowiązek składania Sprawozdania może dotyczyć zarówno spółki kapitałowej i osobowej, jak i osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego należy do obowiązków kierownika danego przedsiębiorstwa. Chodzi przede wszystkim o: członków zarządu spółek kapitałowych, wspólników prowadzących sprawy spółki w spółce cywilnej, jawnej i partnerskiej, komplementariuszy prowadzących sprawy spółki w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej, likwidatorów, syndyków lub zarządców w postępowaniu upadłościowym, członków organów zarządzających innych jednostek, do których zastosowane mają przepisy ustawy o rachunkowości. Podmioty te muszą prowadzić księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości lub dobrowolnie wybrały jako sposób ewidencjonowania księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – (dalej jako: „Ustawa”) określa zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, odrębnie dla banków, zakładów ubezpieczeń oraz pozostałych jednostek oraz dopuszcza możliwość sporządzania niepełnych sprawozdań finansowych, w formie uproszczonej, przez jednostki niefinansowe prowadzące działalność na mniejszą skalę.

Sprawozdanie w Polsce sporządza się zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Sporządza się je w języku polskim oraz w walucie polskiej, według ściśle określonych terminów, na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych lub inny dzień bilansowy, oraz zasad i wzorów zgodnych z Ustawą, a więc może być sporządzane w różnych sytuacjach i warunkach czasowych, organizacyjnych oraz kapitałowych funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Sprawozdanie przeznaczone jest dla osób spoza jednostki, która je sporządza, przez co konieczne jest uregulowanie prawne jego zawartości dla zapewnienia użyteczności i wiarygodności prezentowanych informacji. Dokument ten ma ściśle określoną formę Przede wszystkim, należy go wykonać w sposób rzetelny i porównywalny tak, by jego adresat mógł sprawnie odczytać wszelkie niezbędne informacje.

Zgodnie z Ustawą na kompletne Sprawozdanie składają się następujące części składowych: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, rachunku zysków i strat (rachunek wyników), bilansu, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych, dodatkowej informacji i objaśnień. Do rocznego Sprawozdania dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki, jeżeli obowiązek jego sporządzania wynika z ustawy lub odrębnych przepisów. Dla swojej ważności Sprawozdanie musi zawierać: pełną nazwę i adres jednostki, nazwę sprawozdania, datę lub okres, którego dotyczy sprawozdanie, podpisy osób odpowiedzialnych za rzetelność sporządzania dokumentu (np. właściciel), datę sporządzenia.

Zgodnie z art. 52 pkt. 2 Ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki, której sprawozdanie dotyczy. Ustawa nakazuje także obok własnoręcznych podpisów na każdym z elementów sprawozdania finansowego podać również datę ich złożenia. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego powinno nastąpić do sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Następnie w terminie 10 dni od jego zatwierdzenia należy podpisany raport dostarczyć do urzędu skarbowego. Kolejnym krokiem jest złożenie rocznego raportu w sądzie rejonowym celem uzupełnienia danych w KRS. Musi to nastąpić nie później niż 15 dni po zatwierdzeniu sprawozdania. W tym samym terminie należy też go ogłosić w Monitorze Polskim.

Podkreślić należy, że od 1 października 2018 r. sprawozdania finansów mogą być składane także w postaci elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisem potwierdzającym profil zaufany - ePUAP (art. 45 ust. 1f).