Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  S

Stopa redyskontowa

Stopa redyskontowa służy do obliczania ceny, po jakiej bank centralny przyjmuje do redyskonta spełniające określone warunki weksle od banków komercyjnych.

W Polsce wysokość stopy redyskontowej określa Rada Polityki Pieniężnej. Wpływ na podaż pieniądza:

  • podwyższenie stopy redyskontowej – zmniejsza kreację pieniądza,
  • obniżenie stopy redyskontowej – podwyższa kreację pieniądza w gospodarce.

Ze względu na małą popularność weksli w Polsce stopa redyskontowa ma małe znaczenie w polityce pieniężnej NBP. Jest natomiast stosowana także do innych celów, np. do określania odsetek spłacanych razem z kredytem studenckim.

Stopa redyskontowa banku centralnego (NBP) bardzo silnie wpływa na podaż pieniądza na rynku, a także służy do obliczania ceny, po której Narodowy Bank centralny przyjmuje spełniające określone warunki weksle od banków komercyjnych do redyskonta. Samo redyskonto to przyjęcie przez bank centralny wierzytelności, najczęściej w postaci weksli, bezpośrednio od banków komercyjnych. Istotą redyskonta jest umożliwienie zaciągnięcia kredytu redyskontowego za sprawą zastawu papierów wartościowych (weksli). Za sprawą stopy redyskontowej, Narodowy Bank Polski ustala kwotę kredytu i odlicza odsetki od wartości nominalnej zdyskontowanych papierów wartościowych. Oprócz stopy redyskontowej, podstawowymi stopami referencyjnymi Narodowego Banku Polskiego są: stopa lombardowa, stopa referencyjna, stopa dyskonta weksli, stopa depozytowa. Należy pamiętać, że pomimo istotnej roli w kształtowaniu podaży pieniądza na rynku, stopa redyskonta weksli ma małe znaczenie w polityce pieniężnej Narodowego Banku Polskiej. Stopa redyskontowa jest wykorzystywana np. do określania odsetek spłacanych razem z kredytem studenckim.

Stan prawny: 28 lutego 2023 r.

Podstawa prawna:

1)      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2025).