Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  S

Służebność

Służebność to prawo innej osoby do określonego korzystania z nieruchomości stanowiącej własność kogoś innego. Służebność jest jednym z ograniczonych praw rzeczowych, ustanowionych na cudzej nieruchomości, które zapewniają uprawnionemu określone uprawnienia związane z nieruchomością obciążoną. Stanowią tym samym ograniczenie w wykonywaniu własności nieruchomości celem umożliwienia lub zagwarantowania prawidłowego korzystania z innej, sąsiedniej nieruchomości albo celem zapewnienia zaspokojenia określonych potrzeb. Kodeks cywilny wyróżnia trzy rodzaje służebności - służebność gruntową, służebność osobistą oraz służebność przesyłu.

Służebność gruntowa polega na obciążeniu czyjejś nieruchomości na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności. Przykładami służebności gruntowej są: służebność drogi koniecznej, przechodu czy służebność przejazdu lub np. dojazdu lub posadowienia rusztowań dla malowania lub remontu.

Służebność osobista polega na obciążeniu nieruchomości na rzecz oznaczonej osoby fizycznej podobnie jak wyżej. Różni się ona od służebności gruntowej tym, iż przysługuje konkretnej, oznaczonej osobie, a służebność gruntowa każdemu właścicielowi dla korzystania z sąsiedniej nieruchomości. Służebność osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego, a w związku z tym, nie można jej przenieść na inną osobę. Zmiana właściciela nieruchomości obciążonej, jak i władającej nie wpływa na istnienie służebności.

Służebność przesyłu polega na obciążeniu nieruchomości prawem polegającym na umożliwieniu korzystania w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej przez przedsiębiorcę, dla potrzeb budowy i korzystania z urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 1740)

Zobacz także: