Słownik pojęć


  S

Spadek

Spadek to ogół praw i obowiązków zmarłego spadkodawcy istniejących w chwili jego śmierci, które w drodze dziedziczenia przechodzą na następców prawnych zmarłego (spadkobierców). Spadek i dziedziczenie zostały opisane w art. 922 § 1 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny. Zgodnie z art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

W skład spadku wchodzą prawa i obowiązki majątkowe, w tym w szczególności:

  • prawa i obowiązki o charakterze rzeczowym (m.in. prawo własności, prawo użytkowania wieczystego prawa i obowiązki wynikające ze służebności, zastaw i hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu, posiadanie);
  • prawa i obowiązki wynikające ze stosunków zobowiązaniowych (m. in. prawa i obowiązki wynikające z umów, w tym z umów przedwstępnych zawartych przez spadkodawcę);
  • prawa i obowiązki związane z dziedziczeniem po innych spadkodawcach;
  • prawa i obowiązki wynikające ze stosunku członkostwa w spółkach handlowych lub ich ekwiwalenty;
  • prawa i obowiązki wynikające z papierów wartościowych (m.in. z weksla, czeku, konosamentu);
  • autorskie prawa majątkowe.

Spadek może zostać przyjęty bądź odrzucony przez spadkobierców. Przyjęcie spadku może nastąpić na dwa sposoby:

  • w całości;
  • z dobrodziejstwem inwentarza.

Przyjmując spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobierca nie jest zobowiązany do pokrycia długów spadkodawcy do wysokości wyższej niż korzyści uzyskane ze spadku.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (tj. Dz.U 2019. 1145).

Zobacz także: