Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  S

Spis inwentarza

Spis inwentarza to instytucja znana z prawa cywilnego, związana z dziedziczeniem. Zalicza się go do sposobów zabezpieczenia masy spadkowej. Osoba uprawniona do przyjęcia spadku – zgodnie z wolą testatora, bądź w przypadku braku testamentu - z mocy ustawy, może złożyć następujące oświadczenia:

  1. o przyjęciu spadku wprost,
  2. o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza,
  3. o odrzuceniu spadku (co do zasady termin do złożenia go wynosi 6 miesięcy, licząc od powzięcia informacji o posiadaniu tytułu powołania do spadku. W wyjątkowych przypadkach, przed sądem, można uchylić się od niezłożenia takiego oświadczenia). 

Milczenie dziedziczącego powoduje przyjęcie założenia, że przyjął on spadek.

Mówiąc wprost – spis inwentarza jest zebraniem w formie pisemnej składników majątku, którymi dysponował spadkodawca, zarówno nieruchomości jak i ruchomości (o ile przedstawiają one wartość handlową). Ratio legis istnienia tej instytucji jest zabezpieczenie składników majątku pozostawionego przez spadkodawcę, które wchodzą w skład masy spadkowej przed utratą oraz zabezpieczenie się przed odpowiedzialnością osobistą za długi spadkowe. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza pozwala ustalić relację aktywów do pasywów. Dzięki temu można określić wysokość do jakiej za długi odpowiada spadkobierca. Taka forma oświadczenia dotycząca dziedziczenia, rodzi obowiązek sporządzenia spisu inwentarza. Co do zasady dokonywany jest on przez komornika sądowego na zlecenie sądu bądź na wniosek spadkobiercy. W spisie inwentarza umieszcza się przedmioty wchodzące w skład spadku, jak i te, których dotyczą zapisy windykacyjne wraz z podaniem ich wartości. Komornik przystępuje do sporządzenia niniejszego dokumentu po postanowieniu sądu spadku wydawanego na wniosek:

  • Spadkobiercy
  • Uprawnionego do zachowku
  • Zapisobiercy
  • Wykonawcy testamentu
  • Wierzyciela spadkodawcy.

Lub na prywatny wniosek, któregoś z wyżej wymienionych podmiotów. Opłata od wniosku wynosi 400 zł i może zostać ściągnięta z masy spadkowej. Spis inwentarza ma charakter dokumentu urzędowego.

Istnieje również wykaz inwentarza. Jest to dokument prywatny, sporządzany na formularzu przez spadkobiercę, wykonawcę testamentu lub zapisobiercę. Musi być on spisany z należytą starannością, wskazując zarówno aktywa jak i pasywa, wchodzące w skład masy spadkowej. Dokument ten wymaga przedłożenia właściwemu dla spadku sądowi bądź sporządzenia odpowiedniego protokołu przed notariuszem. Może być on spisany przez kilku uprawnionych jednocześnie. Nie można skutecznie powoływać się na nieznajomość wykazu, sporządzonego przez innych spadkobierców. Braki w wykazie, sporządzający go powinien niezwłocznie uzupełnić. W wykazie majątku wartość aktywów ustala się według cen obowiązujących w chwili otwarcia spadku, podobnie jak i wysokość długów spadkowych. 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilneg (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.).

Zobacz także: