Słownik pojęć


  S

Spis inwentarza

Spis inwentarza to czynność wykonywana najczęściej przez komornika i polega na ujęciu majątku spadkodawcy lub dłużnika z podziałem na poszczególne aktywa (składniki mienia – masy majątkowej, np. spadku lub majątku dorobkowego małżonków).

Spis inwentarza może zostać wykonany na skutek zobowiązania sądu, bądź w następstwie złożenia wniosku o sporządzenie spisu bezpośrednio komornikowi. Istnieje również możliwość przedłożenia sporządzonego samodzielnie wykazu inwentarza notariuszowi, który następnie sporządza na tę okoliczność protokół, po czym przesyła dokumentację do odpowiedniego sądu.

Wykaz inwentarza wywołuje takie same skutki prawne jak spis, natomiast sporządzenie spisu pozwala w sposób pełny i kompletny ustalić składniki majątku spadkodawcy, gdyż następuje niezależnie od informacji posiadanych przez spadkobiercę. Postanowienie sądowe o spisie inwentarza powinno być opatrzone klauzulą wykonalności.

Postanowienie o potrzebie spisu inwentarza zapada w dwóch przypadkach:

- gdy spis nie został do tej pory sporządzony, a złożono oświadczenie woli o przyjęciu spadku wraz z dobrodziejstwem inwentarza (milczenie spadkobiercy również uznawane jest za oświadczenie woli dziedziczenia wraz z dobrodziejstwem inwentarza);
- gdy spis nie został do tej pory sporządzony, a został wyznaczony sądownie kurator do zarządu spadkiem nieobjętym.

Spis inwentarza ujmuje zarówno aktywa znajdujące się w majątku, jak również pasywa – efektem jego sporządzenia jest ustalenie wartości czynnego spadku, a więc wartości, w jakiej aktywa przeważają nad zobowiązaniami. W przypadku, gdyby wartość długów przewyższała aktywa spadkodawcy, wierzyciele zostają zaspokojeni do granicy aktywów, a reszta zobowiązań nie obciąża spadkobierców. Prowadzi to do wniosku, że spis inwentarza wyznacza górną granicę odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe.