Słownik pojęć


  S

Strategia marketingowa

Oparty na zasadach marketingu sposób przygotowania i prowadzenia działań na rynku, zmierzających do realizacji ustalonego celu w danych warunkach, tj. w danym czasie, miejscu, segmencie rynku. Przygotowanie działań na runku jest podstawowym elementem strategii marketingowej. Ma on charakter analityczno-studialny oraz dotyczy zewnętrznych i wewnętrznych warunków działania danej firmy. Podejmowanie decyzji dotyczących działań na rynku opiera się na:

  • gromadzeniu danych,
  • przetwarzaniu,
  • interpretacji informacji dotyczących podjęcia działań na rynku.

Analiza obejmuje analizę potrzeb i przemian w popycie u konsumentów, prognozowanie zmian. Proces działań preparacyjnych wyprzedzających opracowanie programu strategii marketingowej firmy ma służyć rozpoznaniu możliwości i zakresu kształtowania potrzeb odbiorców produktów i usług.

Na strukturę strategii marketingowej ma wpływ:

  • charakter i cele danego podmiotu gospodarczego,
  • charakter rynku,
  • charakter produktu,
  • charakter i cechy odbiorców i ich potrzeb.

System strategii marketingowej wymaga stosowania odpowiedniego układu instrumentów i środków wzajemnie powiązanych i warunkujących założone cele.