Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  S

Strategia marketingowa

Zaspokajanie potrzeb z jednoczesnym osiąganiem zysków stanowi trzon definicyjny pojęcia marketingu. Ma on istotne znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki narzędziom marketingowym tworzona jest baza klientów, kreowana jest marka, podejmuje się działania promocyjne itd., w celu osiągnięcia sukcesu dla przedsięwzięcia. Działania marketingowe nie mogą jednak być przypadkowe ani chaotyczne. Powodzenie przedsiębiorstwa zależy zatem w dużej mierze od odpowiednio opracowanej strategii marketingowej. Rozumie się przez nią oparty na zasadach marketingu sposób przygotowania i prowadzenia działań na rynku, zmierzających do realizacji ustalonego celu w danych warunkach, tj. w danym czasie, miejscu, segmencie rynku. Przygotowanie działań na rynku jest podstawowym elementem strategii marketingowej. Ma on charakter analityczno-studialny oraz dotyczy zewnętrznych i wewnętrznych warunków działania danej firmy. Podejmowanie decyzji dotyczących działań na rynku opiera się na:

 • gromadzeniu danych,
 • przetwarzaniu,
 • interpretacji informacji dotyczących podjęcia działań na rynku.

Analiza obejmuje analizę potrzeb i przemian w popycie u konsumentów, prognozowanie zmian. Proces działań preparacyjnych wyprzedzających opracowanie programu strategii marketingowej firmy ma służyć rozpoznaniu możliwości i zakresu kształtowania potrzeb odbiorców produktów i usług.

Na strukturę strategii marketingowej ma wpływ:

 • charakter i cele danego podmiotu gospodarczego,
 • charakter rynku,
 • charakter produktu,
 • charakter i cechy odbiorców i ich potrzeb.

System strategii marketingowej wymaga stosowania odpowiedniego układu instrumentów i środków wzajemnie powiązanych i warunkujących założone cele. Określa się ją globalnie – dla całego przedsiębiorstwa albo dla jego poszczególnych części lub niektórych tylko obszarów działalności.

Strategia marketingowa może zostać stworzona indywidualnie dla danego podmiotu lub ad hoc. Występuje jednak wiele jej teoretycznych modeli m.in.:

 • strategie konkurencyjne,
 • strategie dywersyfikacyjne,
 • strategie związane z wpływem i udziałem podmiotu w rynku,
 • strategie dotyczące relacji asortymentu z odbiorcami i rynkiem w ogólności,

Właściwa strategia rynkowa, stanowiąca zbiór działań marketingowych, powinna opierać się na jasnych zasadach, a jej efekty powinny być czytelne i logiczne. Jako jeden z elementów sukcesu gospodarczego ma prowadzić do maksymalizacji zysków. Strategia rynkowa powinna być również gotową odpowiedzią na problemu, które stoją przed przedsiębiorstwem oraz na prognozowane zagrożenia i zmiany rynkowe. Zobacz także: