Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  S

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności jednostki należy rozumieć jako sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa prowadzonego przez przedsiębiorcę, niezależnie od jego formy prawnej. Sprawozdanie zawsze będzie obejmować rok obrotowy, chyba że co innego wynika z przepisów szczególnych (np. doszło do upadłości, likwidacji bądź innego zdarzenia przerywającego rok obrotowy). Sprawozdanie z działalności jednostki należy odróżnić od sprawozdania finansowego. Nie może być także mylone czy zastępowane sprawozdaniem zarządu jednostki (najczęściej np. spółki akcyjnej czy spółki z o.o.) z działalności zarządu. Sprawozdanie zarządu z działalności jednostki oddaje efekty zarządu realizowanego przez kierownika jednostki, a więc często właśnie zarządu spółki w okresie roku obrotowego. Sprawozdanie jednostki musi być spójne oraz powinno odpowiednio uzupełniać i objaśniać sprawozdanie finansowe i wzajemnie.

Zgodnie z art. 4a Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej jako: „Ustawa), kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdania z działalności firmy spełniały wymagania przewidziane w ustawie. Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki odpowiadają solidarnie wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem stanowiącym naruszenie tego obowiązku.

Zgodnie z art. 49 Ustawy: 

 „w przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami są ponoszącymi nieodpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej oraz w przypadku specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych, kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki”.

- Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować wszystkie istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej jednostki, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a zwłaszcza informacje o:

  • Zdarzeniach, które w istotny sposób wpłynęły na działalność jednostki i nastąpiły one w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;
  •  prognozach dotyczących rozwoju jednostki;
  • ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju;
  •  bieżącej i prognozowanej sytuacji finansowej;
  • posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach);
  • posiadanych instrumentach finansowych w zakresie ryzyka (zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych, utraty płynności finansowej na jakie narażona jest jednostka) oraz przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.

Ponadto, zgodnie z art. 49 ust. 3 pkt 1 i 2 Ustawy, sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować również, o ile jest to istotne dla oceny rozwoju, wyników i sytuacji jednostki – co najmniej:

- kluczowe finansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki;
- kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki oraz informacje dotyczące zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217).

 Zobacz także: