Słownik pojęć


  S

Syndyk

Syndyk to osoba, która zarządza majątkiem podmiotu wobec którego ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego. Syndykiem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz licencję doradcy restrukturyzacyjnego o której mowa w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy, aby wykonywać czynności syndyka o których mowa w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe oraz nadzorcy i zarządcy na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo należy posiadać licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Funkcję syndyka może również pełnić spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają w/w licencję.

Syndyk, po objęciu majątku upadłego zarządza nim, a jego zadaniem jest zaspokoić wierzycieli w jak największym stopniu. Upadły jest zobowiązany do wskazania i wydania całego swojego majątku syndykowi, ksiąg oraz korespondencji jak również do udzielenia informacji o majątku. Syndyk sprawuje nadzór nad majątkiem; ma obowiązek zabezpieczyć go przed kradzieżą oraz zniszczeniem. Syndyk działa pod nadzorem sędziego komisarza z sądu upadłościowego; jego zadaniem jest sporządzenie listy wierzytelności, zlikwidowanie majątku upadłego oraz zaspokojenie – w zakresie uzyskanych kwot – wierzycieli upadłego.

Uprawnienia i obowiązki syndyka są uregulowane w pierwszej kolejności w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, syndyk, nadzorca sądowy lub zarządca i ich zastępcy, ustanowieni w postępowaniu układowym oraz upadłościowym albo naprawczym przed dniem wejścia w życie ustawy, sprawują swoją funkcję do czasu zakończenia tych postępowań, a tymczasowy nadzorca sądowy oraz zarządca przymusowy do czasu wydania postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości.