Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  S

Syndyk

Syndyk to podmiot zarządzający majątkiem podmiotu wobec którego ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego. Na początku warto podkreślić, że syndyk to nazwa pełnionej funkcji, a nie wykonywanego zawodu. W aktualnym stanie prawnym syndykiem może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która legitymuje się posiadaniem licencji doradcy restrukturyzacyjnego o której mowa w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy, aby wykonywać czynności syndyka o których mowa w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe oraz nadzorcy i zarządcy na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne należy posiadać licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Funkcję syndyka może również pełnić spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają w/w licencję.

Syndyk, po objęciu majątku upadłego zarządza nim, a jego zadaniem jest zaspokoić wierzycieli w jak największym stopniu. Upadły jest zobowiązany do wskazania i wydania całego swojego majątku syndykowi, ksiąg oraz korespondencji jak również do udzielenia informacji o majątku. Syndyk sprawuje nadzór nad majątkiem; ma obowiązek zabezpieczyć go przed kradzieżą oraz zniszczeniem.  Działa pod nadzorem sędziego-komisarza z sądu upadłościowego. Do jego zadań należy nadto sporządzenie listy wierzytelności, zlikwidowanie majątku upadłego oraz zaspokojenie – w zakresie uzyskanych kwot – wierzycieli upadłego. Podkreślić należy, że syndyk działa jak kierownik jednostki, wobec której wykonuje swoje uprawnienia (zastępca pośredni). Podejmowane przez niego czynności odnoszą skutek dla upadłego. Syndyk przeprowadza likwidację danego podmiotu wyłącznie na zlecenie sądu w sytuacji nieracjonalności przeprowadzania postępowania restrukturyzacyjnego, po ogłoszeniu upadłości.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, syndyk, nadzorca sądowy lub zarządca i ich zastępcy, ustanowieni w postępowaniu układowym oraz upadłościowym albo naprawczym przed dniem wejścia w życie ustawy, sprawują swoją funkcję do czasu zakończenia tych postępowań, a tymczasowy nadzorca sądowy oraz zarządca przymusowy do czasu wydania postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 242 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 814 ze zm.),
  3. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 ze zm.).

Zobacz także: