Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  S

Start-up

Zgodnie z art. 55ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny przedsiębiorstwem jest „zorganizowany zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej”. Natomiast przez prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, rozumie się „zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły”. Przywołanie powyższych definicji legalnych ma kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia definicji start-up-u. Jest to bowiem w pierwszym znaczeniu – nowopowstałe lub już istniejące młode przedsiębiorstwo oraz w drugim znaczeniu – każde inne przedsięwzięcie biznesowe (organizacja tymczasowe), spełniające określone kryteria. Do kryteriów tych zalicza się:

  • krótki okres istnienia (do 5 lub 10 lat),
  • wczesna faza działalności – poszukiwanie modelu biznesowego,
  • wykorzystywanie nowoczesnych technologii,
  • duży poziom innowacyjności,
  • wysoki poziom ryzyka i stopa zwrotu,
  • funkcjonowanie w obszarach dotąd nieistniejących lub niezagospodarowanych,
  • mieszane formy finansowania: środki własne, fundusze venture capital i anioły biznesu,
  • skalowalność.

W dużej mierze działalność start-up-ów opiera się na poszukiwaniu modelu biznesowego, a inwestowanie w nie wiąże się z dużym ryzykiem. Jest ono jednak rekompensowane wysoką stopą zwrotu. Funkcjonują one w obszarach wysokich technologii, zajmują się prezentowaniem najnowszych rozwiązań z zakresu komunikacji, technologii informatycznych, a także medycyny i wojskowości. Start-up-y są charakterystyczne dla sektora pozarządowego, choć w granicach prawa jest możliwe ich współfinansowanie przez państwo i jego jednostki budżetowe.  Tego rodzaju przedsięwzięcia podejmowane są także w celu stworzenia nowego produktu lub zaproponowania nieznanej albo niedostępnej jeszcze usługi. Barierą dla założycieli start-up-ów mogą okazać się wysokie koszty zaprezentowania produktu na szerszą skalę, nawet pomimo początkowych niskich kosztów założycielskich. Z pewnością nie wszystkie przedsiębiorstwa można nazywać start-up-ami, podobnie jak nie wszystkie start-up-y są przedsiębiorcami. Jest to jednak z pewnością niezwykle ciekawe zjawisko, odzwierciedlające nowe trendy w biznesie. Dość dodać, że tego rodzaju działalność może mieć wpływ również na legislację. Obecnie największą organizacją pozarządową w Polsce zajmującą się start-up-ami jest Startup Poland. Natomiast najpopularniejszymi start-up-ami, które również zebrały największe finansowanie są: DocPlanner, Brainly czy Booksy.

 

Zobacz także: