Słownik pojęć


  S

Staż pracy

Łączna długość okresów zatrudnienia oraz tzw. okresów wliczanych (czyli takich, w których pracownik de facto pracy nie świadczył, ale mimo to podlegają one wliczeniu do stażu pracy). Okres zatrudnienia to okres, w którym pracownik świadczy pracę w ramach stosunku pracy, a więc na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru
lub spółdzielczej umowy o pracę, bez względu na tryb rozwiązania stosunku pracy czy wysokość etatu.

Długość stażu pracy odgrywa istotną rolę przy ustalaniu uprawnień pracowniczych.
Zależą od niej:

 • prawo do urlopu (20 dni urlopu – jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
 • 26 dni urlopu – jeśli zatrudniony jest dłużej niż 10 lat);
 • prawo do dłuższego okresu wypowiedzenia (dwutygodniowy okres wypowiedzenia – dla osób pracujących krócej niż 6 miesięcy, miesięczny okres wypowiedzenia – przy stażu pracy dłuższym niż 6 miesięcy, ale krótszym niż 3 lata, trzymiesięczny okres wypowiedzenia – przy stażu pracy dłuższym niż 3 lata);
 • prawo do odprawy (w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata, w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia – jeśli był zatrudniony od 2 do 8 lat, w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia – jeśli był zatrudniony powyżej 8 lat);
 • prawo do emerytury;
 • prawo do nagrody jubileuszowej.

Należy pamiętać, iż do stażu pracy nie wlicza się okresów pracy na podstawie umowy zlecenia lub innych umów cywilnoprawnych, okresów prowadzenia działalności gospodarczej oraz okresów urlopu bezpłatnego.

Do okresów wliczanych do stażu pracy zalicza się okresy urlopów wychowawczych, odbywania studiów doktoranckich (ale nie więcej niż 4 lata i pod warunkiem uzyskania stopnia doktora), pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego, czynnej i zawodowej służby wojskowej, prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka, a także okres za który sąd przyznał wynagrodzenie pracownikowi przywróconemu do pracy, jeśli pracownik podjął pracę oraz okres o który skrócono czas wypowiedzenia w razie zwolnienia pracownika z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, za który przyznano pracownikowi odszkodowanie.

Do stażu pracy wlicza się także lata poświęcone przez pracowników na edukację.
Liczba lat, która zostanie wliczona do stażu pracy, determinowana jest przez rodzaj ukończonej szkoły.

 • 3 lata – w przypadku ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej;
 • 5 lat – w przypadku ukończenia średniej szkoły zawodowej;
 • 4 lata – w przypadku ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej;
 • 6 lat – w przypadku ukończenia szkoły policealnej;
 • 8 lat – w przypadku ukończenia szkoły wyższej.