Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  S

Staż pracy

Staż pracy to łączna długość okresów zatrudnienia oraz tzw. okresów wliczanych (czyli takich, w których pracownik de facto pracy nie świadczył, ale mimo to podlegają one wliczeniu do stażu pracy).  Przez okres zatrudnienia rozumie się okres, w którym pracownik świadczy pracę w ramach stosunku pracy:,  na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę Długość stażu pracy odgrywa istotną rolę przy ustalaniu uprawnień pracowniczych.

Ma on wpływ na:

 • prawo do urlopu wypoczynkowego (20 dni urlopu – jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat lub 26 dni urlopu – jeśli zatrudnienie trwa co najmniej 10 lat).
 • prawo do dłuższego ustawowego okresu wypowiedzenia (dwutygodniowy okres wypowiedzenia – dla osób pracujących krócej niż 6 miesięcy, miesięczny okres wypowiedzenia – przy stażu pracy dłuższym niż 6 miesięcy, ale krótszym niż 3 lata oraz trzymiesięczny okres wypowiedzenia – przy stażu pracy dłuższym niż 3 lata);
 • prawo do odprawy (w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata, w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia – jeśli był zatrudniony od 2 do 8 lat, w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia – jeśli był zatrudniony powyżej 8 lat);
 • prawo do emerytury;
 • prawo do nagrody jubileuszowej.

Należy pamiętać, że do stażu pracy nie wlicza się zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia lub innych umów cywilnoprawnych, okresów prowadzenia działalności gospodarczej oraz okresów przebywania na urlopie bezpłatnym.

Do okresów wliczanych do stażu pracy zalicza się natomiast okresy urlopów wychowawczych, odbywania studiów doktoranckich (ale nie więcej niż 4 lata i pod warunkiem uzyskania stopnia doktora), pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego, czynnej i zawodowej służby wojskowej, prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka, a także okres za który sąd przyznał wynagrodzenie pracownikowi przywróconemu do pracy, jeśli pracownik podjął pracę oraz okres o który skrócono czas wypowiedzenia w razie zwolnienia pracownika z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, za który przyznano pracownikowi odszkodowanie.

Do stażu pracy wlicza się także lata poświęcone przez pracowników na edukację.
Liczba lat, która zostanie wliczona do stażu pracy, determinowana jest przez rodzaj ukończonej szkoły.

 • 3 lata – w przypadku ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej;
 • 5 lat – w przypadku ukończenia średniej szkoły zawodowej;
 • 4 lata – w przypadku ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej;
 • 6 lat – w przypadku ukończenia szkoły policealnej;
 • 8 lat – w przypadku ukończenia szkoły wyższej.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

Zobacz także: