Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  W

Wierzyciel

Wierzyciel nie posiada swojej ustawowej definicji. Nazywamy nim osobę, która ma prawo żądania od innej osoby (swojego dłużnika) spełnienia jakiegoś roszczenia na podstawie łączącego ich zobowiązania.

W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (dalej jako „k.c.”) wskazana została definicja zobowiązania.

Zgodnie z art. 353 §1 k.c. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.

Świadczenie, o którym mowa może opierać się na działaniu bądź zaniechaniu działania. Możemy więc przyjąć że zobowiązanie to dług po stronie dłużnika i wierzytelność po stronie wierzyciela.

Roszczenie (uprawnienie) wierzyciela może zostać spełnione przez dłużnika osobiście bądź, jeżeli wierzytelność jest wymagalna (czyli zostały spełnione wszystkie przesłanki aby dochodzić roszczenia np. minął termin spłaty, a druga strona wypełniła swoje zobowiązanie), także w imieniu dłużnika wierzytelność może zostać spełniona przez osobę trzecią. Jeżeli wierzytelność jest wierzytelnością pieniężną wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia od osoby trzeciej, chociażby działała bez wiedzy dłużnika.

Ponadto, zgodnie z art. 356 k.c. Wierzyciel może żądać osobistego świadczenia dłużnika jeżeli wynika to z treści czynności prawnej, z ustawy albo z właściwości świadczenia.

Wierzycielem może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba fizyczna czyli np. spółka osobowa, spółka handlowa, SKOK, przedsiębiorstwo.

W praktyce możemy spotkać się z rozróżnieniem 4 typów wierzycieli. Są to:

  • Wierzyciel alimentacyjny - wierzyciel, któremu przysługują alimenty;
  • Wierzyciel osobisty – wierzyciel, który może regulować zobowiązania bezpośrednio z majątku osobistego dłużnika;
  • Wierzyciel rzeczowy - wierzyciel, który ma prawo dochodzić swoich praw do konkretnej, wskazanej rzeczy – stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności;
  • Wierzyciel hipoteczny - wierzyciel, który ma prawo dochodzić swoich praw na drodze konkretnej hipoteki.

Jeżeli dłużnik nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, wierzyciel posiada prawo do wystąpienia na drogę sądową. W sytuacji, gdy sąd uzna jego roszczenia za zasadne i wyda wyrok z tytułem wykonawczym, wierzyciel może egzekwować swoje roszczenia przez firmę windykacyjną bądź przez komornika.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U 2020.1740 t.j.)

 

Lista przydatnych materiałów