Słownik pojęć


  W

Wartość obejmowania akcji

Akcje nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. W przypadku zaś, gdy akcje są obejmowane po cenie wyższej od wartości nominalnej, powstałą w ten sposób nadwyżka powinna być uiszczona w całości przed zarejestrowaniem spółki. Należy przy tym pamiętać, iż wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz.

Wartość obejmowania akcji została uregulowana w art. 309 Kodeksu Spółek Handlowych. Jak zostało wskazane w § 3 przedmiotowego przepisu, akcje, które są obejmowane za wkłady niepieniężne powinny być pokryte w całości nie później niż przed upływem roku zarejestrowania spółki. Natomiast akcje obejmowane za wkłady pieniężne powinny być opłacone w całości przed zarejestrowaniem spółki co najmniej w jednej czwartej ich wartości nominalnej. Natomiast jeżeli akcje są obejmowane wyłącznie za wkłady niepieniężne albo za wkłady niepieniężne i pieniężne, wówczas kapitał zakładowy powinien być pokryty przed zarejestrowaniem co najmniej w jednej czwartej jego wysokości minimalnej wskazanej w ustawie, tj. 100.000 zł.

Warto zwrócić uwagę, iż objęcie akcji nie oznacza ich pokrycia lub nabycia. W istocie objęcie akcji stanowi oświadczenie woli wspólnika w zakresie realizacji wspólnie oznaczonego przez akcjonariuszy celu. Pokrycie akcji natomiast następuje w wykonaniu obowiązku powstałego w wyniku złożenia przedmiotowego oświadczenia woli. Tymczasem nabycie akcji stanowi czynność prawną, w wyniku której dochodzi do przejścia praw i obowiązków udziałowych na nabywcę akcji. Pojęcie nabycie akcji odnosi się jednak jedynie do akcji już istniejących.