Słownik pojęć


  W

Wypowiedzenie zmieniające

Wypowiedzenie zmieniające to oświadczenie woli pracodawcy skierowane do pracownika o zmianie warunków umowy o pracę, jednostronnie przez pracodawcę pod rygorem rozwiązania umowy o pracę, jeżeli nowe warunki nie zostaną przyjęte.

Gdy zajdzie potrzeba np. zmiany stanowiska pracy, systemu czasu pracy, wysokości wynagrodzenia, określonych umową o pracę, może on skorzystać z wypowiedzenia zmieniającego.

Wypowiedzeniu zmieniającemu podlegają warunki pracy lub płacy te wynikające z umowy o pracę. Dotyczy to zarówno elementów obligatoryjnych umowy o pracę, jak również elementów dodatkowych zawartych w umowie, które były uzgodnione indywidualnie z pracownikiem.

W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Odmowa przyjęcia zaproponowanych warunków złożona w wymaganym terminie powoduje z mocy prawa rozwiązanie umowy o pracę po upływie okresu wypowiedzenia, na zasadzie wypowiedzenia umowy przez pracodawcę.

Wypowiedzenie zmieniające może również objąć pracownika, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego (a okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku Art. 39 k.p.), jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

1) wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy,

2) stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną,

oraz osób wymienionych w Art. 5, ust. 5 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, czyli:

 • o którym mowa w art. 39 (pracownik, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego) i 177 (pracownica w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego) Kodeksu pracy;
 • będącemu członkiem rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego;
 • będącemu członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej;
 • będącemu członkiem zakładowej organizacji związkowej, upoważnionemu do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;
 • będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego lub europejskiej rady zakładowej;
 • będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, organu przedstawicielskiego lub przedstawicielem pracowników w spółce europejskiej;
 • będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, organu przedstawicielskiego lub przedstawicielem pracowników w spółdzielni europejskiej;
 • będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, zespołu przedstawicielskiego albo przedstawicielem pracowników w radzie nadzorczej spółki powstałej w wyniku połączenia transgranicznego spółek;
 • będącemu społecznym inspektorem pracy;
 • powołanemu do odbycia czynnej służby wojskowej, służby zastępczej, zasadniczej służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego;
 • będącemu członkiem rady pracowników lub określonym w porozumieniu, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550), przedstawicielem pracowników uprawnionym do uzyskiwania od pracodawcy informacji i prowadzenia z nim konsultacji.

Podstawa prawna:

 1. Art. 42, 43 Kodeks pracy
 2. Art. 5, ust. 5 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników