Słownik pojęć


  W

Wartość nominalna

Wartość nominalna akcji to wartość, która została ustalona w statucie spółki akcyjnej, tak aby suma wartość wycenionych akcji pokrywała wartość kapitału zakładowego.

Zgodnie z art. 308 § 2 kodeksu spółek handlowych wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz.

Minimalna wartość kapitału zakładowego spółki akcyjnej zgodnie z bieżącym stanem prawnym wynosi 100 000zł.

Suma wnoszonych wkładów powinna stanowić ilość kapitału zakładowego oraz liczbę „zakupionych” akcji. Wartość nominalna akcji nie musi stanowić o ich wartości rzeczywistej, cenie objęcia lub nabycia.

Wartość nominalna akcji nie jest istotnym czynnikiem dla wyceny spółki w trakcie jej działalności sprzedaży/likwidacji. Jednakże, wartość nominalna akcji spółki jest determinantem dla wysokości kapitału zakładowego, tzw. kapitalizacji i stanowi podstawę dla określania ceny emisyjnej, wyższej niż wartość nominalna.

Nadwyżką nad wartością nominalną jest „agio”, zapisuje się ją na kapitale zapasowym.

Można wymienić także:

  • Wartość rynkową akcji -stanowi wartości uwzględniającą aktualną wycenę majątku i czynników mających wpływ na popyt na wyceniane akcje, dla wartości rynkowej akcji istotna może być perspektywa rozwoju spółki, osoby zatrudnione, pozyskane przez spółkę prawa własności intelektualnej mogące w przyszłości podnosić zyski spółki Wartość rynkowa akcji nie jest wartością wyliczoną na podstawie majątku spółki, a wynika z rzeczywistych ofert zbycia akcji uzyskanych od kontrahentów i potencjalnych nabywców, transakcji na rynku.
  • Wartość bilansową akcji –stanowi ona wynikającą z wartość majątku spółki na dzień sporządzenia bilansu, a więc stosunek pomiędzy majątkiem netto (aktywa netto) spółki ujawnionym w bilansie do liczby akcji.
  • Wartość emisyjna akcji -stanowi wartość przyjmowaną w trakcie emitowania akcji, stanowi więc wartość akcji w chwili ich objęcia.