Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  W

Wynalazek

Własność przemysłowa, obok prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz tajemnic przedsiębiorstwa i know-how, tworzy zbiór praw wyłączonych, które noszą miano prawa własności intelektualnej. Twórcy danego dobra, które można uznać za przedmiot własności intelektualnej przysługuje ochrona (patent, prawo ochronne, prawo z rejestracji). Jest ona realizowana w odniesieniu do przedmiotów materialnych i niematerialnych, mających indywidualny i twórczy charakter, które dotychczas nie były znane. Jednym z takich dóbr jest wynalazek. Pojęcie to nie posiada definicji legalnej, ustawodawca jedynie wskazuje przesłanki do uznania danego przedmiotu za wynalazek. Materia ta została uregulowana w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (dalej również jako: „Ustawa”). 

Wynalazki są chronione udzielonymi przez Urząd Patentowy RP patentami. Postępowanie w tej sprawie wszczynane jest na wniosek. Aby dany przejaw twórczej aktywności człowieka zostały uznany na gruncie powołanej powyżej ustawy za wynalazek musi on:

 • być nowy - w art. 25 Ustawy szczegółowo wyjaśniono jak należy rozumieć przesłankę „nowości” wynalazku. Wynalazek jest nowy, jeśli nie jest częścią stanu techniki. Z kolei przez stan techniki rozumie się „wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób” Stanem techniki są również informacje zawarte w zgłoszeniach wzorów użytkowych i wynalazków nieudostępnione wcześniej do wiadomości powszechnej, jeśli korzystają z wcześniejszego pierwszeństwa i właściwie je ogłoszono.
 • posiadać odpowiedni poziom wynalazczy – wynalazek nie może tylko nieznacznie różnić się od innych, które już wcześniej zostały zaprezentowane, nie może wynikać ze stanu techniki
 • nadawać się do przemysłowego wykorzystania – ustawodawca wskazuje na pragmatyzm wynalazku i konieczność posiadania zdolności do wykorzystania na szerszą niż indywidualna skalę.

Wynalazkami nie są więc przedmioty, które nie spełniają powyższych przesłanek, a zwłaszcza:

 • teorie naukowe, metody matematyczne i odkrycia naukowe,
 • schematy, zasady i metody przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wytwory mające jedynie charakter estetyczny,
 • wytwory i sposoby, jeżeli nie można wykazać ich wykorzystania, 
 • wytwory i sposoby, jeżeli ich wykorzystanie faktycznie nie przynosi spodziewanego przez twórcę (zgłaszającego) rezultatu według najnowszego stanu wiedzy i zasad nauki,
 • programy komputerowe,
 • sposób przedstawiania informacji

Urząd Patentowy odmówi przyznania patentu również wtedy, gdy wykorzystywanie wynalazku byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami. Nadto patentu nie przyznaje się na odmiany roślin, rasy zwierząt i biologiczne sposoby uprawy ich hodowli i uprawy, a także na sposoby diagnostyki, sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi i terapeutycznymi.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324).

Zobacz także: