Słownik pojęć


  W

Wydatek kwalifikowany

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 w sprawie udzielania przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki pomocy finansowej, należy przez to rozumieć wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą finansową określone w ww. rozporządzeniu, bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego realizacji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług, z wyjątkami przewidzianymi w rozporządzeniu.
Dz.U.2010.239.1598 (R) Udzielanie pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki