Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  W

Wzór przemysłowy

Na złożone pojęcie własności intelektualnej składają się: prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo własności przemysłowej i prawo, a także tajemnice przedsiębiorstwa i kno-how. Z kolei za przedmiot prawa własności przemysłowej uznaje się:

  • według ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej: wynalazki, wzory użytkowe, topografie układów scalonych, znaki towarowe, oznaczenie geograficzne, projekty racjonalizatorskie oraz wzory przemysłowe;
  • według Konwencji Paryskiej: patenty na wynalazki, rysunki i modele przemysłowe, nazwę handlową, oznaczenie pochodzenia i nazwy pochodzenia, znaki fabryczne, znaki handlowe oraz wzory użytkowe.

Definicja legalna wzoru przemysłowego znajduje się w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej również jako „Ustawa”): „nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację”. 

Dla właściwego zdefiniowania wzoru przemysłowego należy wyjaśnić czym jest „wytwór”. Zgodnie z art. 102 ust. 2 i 3 Ustawy jest przedmiot wytworzony przemysłowo lub rzemieślniczo, a w szczególności opakowanie, symbole graficzne i kroje pisma typograficznego. Za wytwór złożony, zgodnie z Ustawą, uznaje się przedmiot złożony z kilku wymienialnych części składowych (można go rozłożyć i ponownie złożyć), a także wymienialna część składową tego wytworu pod pewnymi warunkami. Wytworem jest także ta część, która po włączeniu d wytworu złożonego pozostaje widoczna w trakcie zwykłego używania (jeśli używanie nie polega na konserwacji, obsłudze i naprawie).

Ustawodawca zdefiniował również kolejną przesłankę do uznania danego wytworu za wzór przemysłowy – nowość. Na podstawie art. 103 ust. 1 Ustawy: „wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób”. Jeżeli wzór obiektywnie nie mógł dotrzeć do wiadomości specjalistów z dziedziny, której wzór dotyczy, przyjmuje się, że nie został on udostępniony publicznie. Natomiast przesłanka indywidualnego charakteru jest spełniona jeżeli według wrażenia zorientowanego w danej dziedzinie użytkownika, wzór ten różni się od wzoru udostępnionego publicznie przed datą właściwą dla oznaczenia pierwszeństwa. 

Należy podkreślić, że na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji (wyłączne  korzystanie z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej). Prawo ochronne potwierdza Świadectwo Rejestracji na Prawo z Rejestracji wzoru przemysłowego, wydawane przez Urząd Patentowy RP. 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324);
  2. Konwencja Związkowa Paryska z dnia 20 marca 1883 roku o ochronie własności przemysłowej, przejrzana w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 roku, w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 roku i w Hadze dnia 6 listopada 1925 roku (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 roku) [Dz.U. 1932 nr 2 poz. 8].

Zobacz także: