Słownik pojęć


  W

Wycena akcji/udziałów

Jest to czynność wykonywana przez biegłego/akredytora polegająca na określeniu wartości ekonomicznej udziałów lub akcji. Wyceny takiej dokonuje się w oparciu o realizowaną sprzedaż oraz mienie spółki (składniki aktywne) lub na podstawie prognozowanego dochodu spółki.

Wycena akcji czy udziałów spełnia przede wszystkim cele informacyjne. Dokonuje się jej gównie w przypadku zamiaru ich sprzedaży lub nabycia, transfuzji i przejęć dokonywanych między spółkami, umorzeń akcji i udziałów, wnoszenia do spółek wkładów niepieniężnych (aportów), podziału własności/zniesienia współwłasności lub w przypadku postępowań: sądowego, upadłościowego, egzekucyjnego, likwidacyjnego. Oprócz tego, wycena udziałów lub akcji bywa konieczna w przypadku przedstawiania okresowych sprawozdań finansowych.

Cel wyceny akcji lub udziałów determinuje jej rodzaj. Wyceny można dokonać na podstawie wartości rynkowej spółki (atrakcyjności rynkowej), wartości dochodowej (fundamentalnej), wartości inwestycyjnej (nastawienie przyszłościowe), wartości zbywczej (dla sprzedaży), wartości odtworzeniowej (koszt, jaki należałoby ponieść dla stworzenia tożsamej spółki w aktualnych warunkach rynkowych) lub tzw. wartości sprawiedliwej (przeważnie średnia ważona).

W zależności od celu wyceny oraz aktualnego stanu finansowego/osobowego spółki, można jej dokonać przy zastosowaniu podejścia:

  • majątkowego – na podstawie stanu faktycznego składników aktywnych i pasywnych spółki – metodą odtworzeniową lub likwidacyjną, metodą aktywów netto;
  • dochodowego – na podstawie prognozowanego możliwego do uzyskania dochodu z tytułu zbycia akcji lub udziałów w spółce – metodą strumieni pieniężnych (skapitalizowanych lub zdyskontowanych), metodą zysków (skapitalizowanych lub zdyskontowanych), metodą dywidend (skapitalizowanych lub zdyskontowanych);
  • porównawczego – na podstawie analizy wyceny akcji lub udziałów w spółkach o podobnych cechach – metodą cen porównawczych (pozagiełdowych) lub metodą mnożników rynkowych (w odniesieniu do notowań giełdowych).

Do dokonania wyceny przez biegłego najczęściej należy zgromadzić następujące dokumenty:

  • sprawozdanie finansowe spółki sporządzone według stanu na dzień wyceny oraz podobne sprawozdania z ostatnich 2-3 lat;
  • spis inwentarza aktywów i pasywów spółki;
  • plan finansowy na kolejne 2-3 lata;
  • jeżeli spółka posiada nieruchomości – także dokumenty pozwalające ustalić ich wartość;
  • tzw. mapa ryzyk lub mapa z audytu.