Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  W

Wniosek kredytowy

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (dalej również jako „Ustawa”), bankiem jest osobą prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. Natomiast na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 tej samej ustawy do czynności bankowych sensu stricte zalicza się udzielanie kredytów. 

Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się do oddania w dyspozycję kredytobiorcy określoną kwotę środków pieniężnych na oznaczone w umowie czas i cel, a po stronie kredytobiorcy istnieje zobowiązanie do korzystania z tej kwoty na warunkach umownych oraz jej zwrotu wraz z odsetkami i prowizją w ustalonych terminach. Należy podkreślić, że umowa kredytu powinna być sporządzona na piśmie. Ustawa wprowadza wymóg badania przez bank zdolności kredytowej przed przyznaniem kredytu. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w ustalonych terminach. 

Udzielenie kredytu zależy nie tylko od oceny zdolności kredytowej, ale również od złożenia odpowiedniego wniosku. Nie istnieje jeden oficjalnie ustalony wzór tego dokumentu, jego forma i treść będzie się różnić w zależności od banku. Z pewnością jednak elementami, które występują w każdym wniosku kredytowym jest: oznaczenie ubiegającego się o kredyt, wysokość dochodów wraz z określeniem rodzaju i podstawy zatrudnienia, cel, informacje o stanie cywilnym oraz sytuacji rodzinnej. Banki żądają również, aby w omawianym dokumencie przedstawić aktualny stan zobowiązań (kredytowych, pożyczkowych, zakupy na raty itp.). Istotne dla banku wobec decyzji o przyznaniu kredytu są także informacje o liczbie osób pozostających na utrzymaniu wnioskodawcy, wykształceniu, stanowisku, wydatkach stałych gospodarstwa domowego, a nadto o posiadanym majątku. Jeśli wnioskodawca jest w związku małżeńskim prawdopodobnie będzie musiał wskazać majątkowy ustrój małżeński. Do wniosku kredytowego dołącza się również dokument tożsamości, zaświadczenie o zarobkach oraz inne wskazane przez bank dokumenty, zależne m.in. od rodzaju kredytu.  

Składanie wniosku kredytowego jest czynnością bezpośrednio poprzedzającą podjęcie decyzji przez bank o udzieleniu kredytu i podpisaniu umowy kredytowej. Warto zaznaczyć, że banki często na swoich stronach udostępniają wzory wniosków. Dzięki temu przyszli kredytobiorcy mogą bez pośpiechu właściwie wypełnić wniosek i przygotować niezbędne dokumenty.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1083 ze zm.).

Zobacz także: