Słownik pojęć


  W

Warunek

Jest to zastrzeżenie zawarte w treści czynności prawnej, które uzależnia powstanie lub ustanie skutku prawnego od zdarzenia przyszłego i niepewnego. Wyróżniamy warunek zawieszający i rozwiązujący.

Warunek zawieszający uzależnia powstanie skutków czynności prawnej od zdarzenia przyszłego i niepewnego.
Przykład: A zawrze z B umowę przyrzeczoną dotyczącą zakupu działki, jeśli zostanie wydana pozytywną decyzję w sprawie zmiany warunków zabudowy

Warunek rozwiązujący powoduje wygaśnięcie umowy, ustanie czynności prawnej jeżeli nastąpi zdarzenie przyszłe i niepewne ( np. siła wyższa)
Kodeks cywilny Art. 89.