Słownik pojęć


  W

Walne zgromadzenie (posiedzenie akcjonariuszy)

Walne zgromadzenie to najwyższy organ spółki akcyjnej i komandytowo akcyjnej.

Decyzje walnego zgromadzenia podejmowane są przez akcjonariuszy w formie uchwał. Uchwały podejmowane przez walne zgromadzenie mają moc nadrzędną nad czynnościami podejmowanymi przez pozostałe organy spółki.

Decyzje podejmowane przez walne zgromadzenie mogą zostać uchylone wyłącznie przez sąd, po ich wcześniejszym zaskarżeniu, w sytuacji gdy były sprzeczne ze statutem, dobrymi obyczajami, godziły w interes spółki bądź ich celem było pokrzywdzenie akcjonariusza.

Walne zgromadzenie dzielą się na zwyczajne walne zgromadzenia (akcjonariuszy) oraz nadzwyczajne walne zgromadzenia (akcjonariuszy).

Walne zgromadzenie akcjonariuszy jest zwoływane przez zarząd w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Kompetencje do zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy ma także rada nadzorcza w sytuacji, gdy zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie, o którym mowa powyżej. Rada nadzorcza może zwołać także nadzwyczajne walne zgromadzenie, w sytuacji gdy uzna jego zwołanie za wskazane, a zarząd nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez radę nadzorczą.

Decyzje wymagające podjęcia uchwały walnego zgromadzenia to m.in.:

  • określenie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych lub dokonywania niektórych czynności prawnych;
  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  • postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  • nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, chyba że statut stanowi inaczej;
  • emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;
  • nabycie własnych akcji w przypadku określonym oraz upoważnienie do ich nabywania;
  • zawarcie umowy o zarządzaniu spółką zależną bądź o przekazanie zysków.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15 września 2020 roku kodeks spółek handlowych (Dz.U2020.1526).