Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  M

Majątek publiczny

Majątkiem publiczny to ogół praw i obowiązków majątkowych podmiotu  publicznego służący użytkowi publicznemu w sposób bezpośredni lub pośredni. W omawianym pojęciu mieszczą się zarówno aktywa jak i pasywa. Z tego powodu nie jest ono tożsame z pojęciem mienia publicznego, w skład którego nie wchodzą te drugie. Zgodnie z art. 441 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, „własność i inne prawa majątkowe, stanowiące mienie państwowe przysługują Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym. Uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa względem państwowych osób prawnych, określają odrębne przepisy, w szczególności regulujące ich ustrój”.

Majątek publiczny jest własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego. Pozostaje on w dyspozycji wielu podmiotów: przedsiębiorstw państwowych, organów państwowych lub nawet związków wyznaniowych i kościołów. 

Nie istnieje definicja legalna majątku publicznego, choć odniesienie się do tego pojęcia ma miejsce w obowiązujących aktach prawnych np. w ustawie z dnia 6 września 2001  roku o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie  art. 6 pkt 5 ww. ustawy,  do informacji o majątku publicznym zalicza się informacje o: 

a)    „majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,

b)    innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,

c)     majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego,

d)    majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a-c, oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,

e)     dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a-c, mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,

f)      długu publicznym,

g)    pomocy publicznej,

h)    ciężarach publicznych”.

Przedmiotem praw majątkowych, wchodzących w zakres pojęcia majtku publicznego mogą być zarówno dobra o charakterze naturalnym (np. wody), jak i rzeczy wytworzone (np. budynek szkoły). Cechą determinującą określone prawa i obowiązki majątkowe, jako wchodzące w zakres omawianego pojęcia jest ich przeznaczenie lub związek z celami publicznymi, przekazaniem do użytku społeczeństwa lub realizacji zadań publicznych. Za pomocą tego majątku podmioty publiczne zaspokajają potrzeby ludności.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U 2020.1057 t.j.)
  2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U 2020.2176 t.j.)

Zobacz także: