Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  M

Metoda PERT

Jest to jedna z metod służąca do zarządzania projektem. Polega ona na odpowiednim planowaniu i następnie kontrolowaniu jego wykonania. Metoda PERT oraz metoda CPM (Metoda Ścieżki Krytycznej). Pozwalają one na optymalizację czasu złożonych przedsięwzięć oraz na racjonalną alokację zasobów (kadrowych, finansowych) do różnych zespołów i etapów prac. Metody te zakładają podział całego przedsięwzięcia na logiczne wyodrębnione etapy, stanowiące pewne zamknięte całości. Zmierzają do ustalenia, które czynności mogą być wykonywane równolegle, w tym samym czasie, przez różne zespoły wykonawców i które mogą być wykonywane jedynie sekwencyjnie - gdzie rozpoczęcie następnej pracy jest możliwe dopiero po zakończeniu prac poprzednich. Dla każdego z etapów określa się czas przedsięwzięcia i powiększa o rezerwy. Prace wykonywane sekwencyjnie, powiększone o rezerwy czasowe, wyznaczają tzw. ścieżkę krytyczną. Całość jest wykreślana graficznie. Niepewność jest to sytuacja decyzyjna o nieznanych prawdopodobieństwach pojawienia się możliwych skutków. Niepewności - czynniki będące poza kontrolą osoby podejmującej decyzję, na które nie ma ona żadnego wpływu. Najważniejszą zaletą omawianej metody jest ułatwienie efektywnego planowania i kontrolowania nawet najbardziej skomplikowanych projektów. Dzięki przedstawieniu sposobu postępowania w formie graficznej, staje się on jasny i klarowny. Niebagatelne znaczenia ma także wczesna ocena możliwych zagrożeń dla realizowanego przedsięwzięcia. Zwłaszcza zagrożeń dotyczących terminowości i realności zadań cząstkowych i całego projektu. Dzięki jej zastosowaniu uzyskuje się obraz spodziewanych rezultatów, jak i wylicza się prawdopodobieństwo powodzenia obranego celu. Z pewnością także sposób dokonywania stosownych wyliczeń nie będzie stanowił problemu dla osób zajmujących się zarządzaniem. 

Wyróżnia się następujące etapy omawianej metody:

  1. Wskazanie zadań, których podjęcie jest niezbędne do zrealizowania całego projektu;
  2. Określenie kolejności zadań oraz ustalenie priorytetów. Powinno mieć to miejsce w zgodzie z zasadą wynikania i z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych;
  3. Wyliczenie czasu potrzebnego na zrealizowanie poszczególnych zadań, a także całego projektu. Należy oszacować: termin początkowy zadań, termin końcowy oraz termin najbardziej realny;
  4. Stworzenie planu w formie graficznej;

Określenie możliwości organizacyjnych podmiotu realizującego projekt: finansowanie, zdolność inwestycyjną, dostępność do towarów i usług niezbędnych do zakończenia przedsięwzięcia; wskazanie terminu końcowego dla projektu, sposób kontroli jego wykonania

Zobacz także: