Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  M

Mały przedsiębiorca

Zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych. Przedsiębiorca działa pod firmą. Zaś przez przedsiębiorstwo należy rozumieć zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: nazwę przedsiębiorstwa, własność nieruchomości lub ruchomości, praw wynikających z umów, wierzytelności, koncesje, licencje, zezwolenia, patenty, majątkowe prawa autorskie i pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty (art.551 k.c.). Te ogólne przepisy doznają konkretyzacji w przepisach szczegółowych. Szczególnie ważnym dokumentem, a w zasadzie pakietem ustaw jest tzw. Konstytucja dla Biznesu. W jej skład wchodzi między innymi ustawa z dnia 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorców, Jej przepisy obowiązują od 30 kwietnia 2018 roku.  

W art. 7 pkt. 2 przywołanego powyżej aktu prawnego, ustawodawca wskazuje definicję małego przedsiębiorcy:

jest nim przedsiębiorca który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą.

Przekroczenie limitów, o których mowa powyżej skutkuje przesunięciem kategorialnym podmiotu odpowiednio.  Na małym przedsiębiorcy ciążą co do zasady obowiązki fiskalne, ewidencyjne i ubezpieczeniowe, które dotyczą wszystkich przedsiębiorców.

Kolejnym aktem wprowadzonym w ramach  Konstytucji dla Biznesu, jest ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Zgodnie z art. 1 tej ustawy: „Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, stoi na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców”. 

W zakresie ochrony praw przedsiębiorców, Rzecznik może między innymi:

  • występować do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów normatywnych w sprawach dotyczących działalności gospodarcze
  • występować do właściwych organów z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, jeśli przepisy będące przedmiotem wniosku budzą wątpliwości w praktyce lub ich stosowanie wywołało rozbieżności w rozstrzygnięciach wydawanych przez właściwy organ administracji publicznej
  • występować do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskami o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych
  • informować właściwe organy o dostrzeżonych barierach i utrudnieniach w zakresie wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • wnosić skargę nadzwyczajną, na podstawie art. 89 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym;

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 162)
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 1740)
  3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 648)

Zobacz także: