Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  M

Mikroinstalacja

W świetle obecnych zmian klimatycznych oraz zdecydowanej polityki Unii Europejskiej, dotyczącej kwestii ekologii, duży nacisk kładzie się na produkcję prądu z odnawialnych źródeł energii. Jednym ze sposób jej pozyskiwania są np. instalacje fotowoltaiczne. Powstały dzięki siłom przyrody produkt często określany jest mianem zielonej energii. Państwo decyduje się na promowanie postaw proekologicznych oraz zwiększanie procentowego udziału odnawialnych źródeł energii elektrycznej kosztem paliw konwencjonalnych. Znajduje to wyraz w ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii. 

Zgodnie z przywołaną powyżej ustawą mikroinstalacją jest instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW

W polskich warunkach najczęściej mówi się o mikroinstalacji w kontekście fotowoltaiki. Ustawodawca jednak wskazując na zakres regulacji wymienia mikroinstalacje do pozyskiwania energii elektrycznej także z biogazu, biogazu rolniczego, biomasy, czy powietrza. Te jednak zdają się mieć znaczenie marginalne, bowiem ich zakładanie, utrzymanie i obsługa jest utrudniona w porównaniu do instalacji fotowoltaicznych. 

Energia elektryczna jest dobrem szczególnym, nad którego produkcją i dystrybucją co do zasady czuwa państwo. Nie stoi to jednak w sprzeczności z produkowaniem energii elektrycznej przez inne podmioty, także w ramach mikroinstalacji. Zainstalowanie jej nie wymaga pozwolenia na budowę, a pozyskiwanie prądu w ten sposób wyłączone jest z konieczności uzyskiwania specjalnych zezwoleń czy koncesji. Podobnie nie istnieje kryterium prowadzenia działalności gospodarczej. 

Podmiot, który jest odbiorcą końcowym energii elektrycznej sieciowej, a jednocześnie jej producentem poprzez posiadanie mikroinstalacji, a nie jest to przeważający obszar jego działalności gospodarczej,  nazywany jest prosumentem. W obecnym stanie prawnym mogą zostać nim: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe, fundacje i stowarzyszenia, jednostki sektora finansów publicznych, rolnicy, związki sportowe oraz nadleśnictwa. 

Z powstaniem mikroinstalacji wiążą się także określone formalności. Zbudowaną instalację należy zgłosić w terminie 30 dni przed jej uruchomieniem za pośrednictwem formularza dostępne w systemie teleinformatycznym do dystrybutora energii. Następnie koniecznym jest zmodyfikowanie obowiązującej umowy na dostawę energii elektrycznej oraz zmiana licznika. 

Obecnie w Polsce dostępne są dwa rodzaje instalacji fotowoltaicznych:

  • *on-gird – gdzie nadwyżka wytworzonego prądu trafia do sieci energetycznej,
  • off-gird – gdzie nadwyżka wytworzonego prądu jest magazynowa.

Popularność mikroinstalacji wzrasta również dzięki państwowym programom dopłat: Mój prąd oraz Czyste powietrze.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 261 ze zm.).

Zobacz także: