Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  M

Masa upadłości

Niewłaściwe zarządzenie, przeinwestowanie, zbyt wysoka inflacja, kryzys gospodarczy, niestabilny system finansowy – to tylko niektóre z przyczyn upadłości podmiotów gospodarczych. Jej ogłoszenie przez sąd otwiera drogę do zaspokojenia wierzycieli z majątku upadłego, ponieważ staje się on masą upadłości. Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe (dalej jako: „Ustawa”) „skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego wdniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego wtoku postępowania upadłościowego, zwyjątkami określonymi w art. 63 – 67a”.

Zgodnie z art. 63 Ustawy do masy upadłości nie wchodzi mienie wyłączone od egzekucji na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego (ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.), część wynagrodzenia za pracę, która nie podlega zajęciu, wynagrodzenie z tytułu administrowania zasawem rejestrowym lub hipoteką, pieniądze zgromadzone na rachunku bankowym, objęte blokadą rachunku podmiotu kwalifikowanego. Jeżeli ogłasza się upadłość osoby fizycznej nieposiadającej na utrzymanu innych osób (osoba samotnie gospodarująca), do masy upadłości nie zalicza się tej części jego dochodu, która po dodaniu do dochodów wyłączonych z masy upadłości wynosi 150% z kwoty 461 zł. Natomiast jeżeli upadły nie jest osobą samotnie gospodarującą, do masy upadłości nie wchodzi ta część jego dochodu, która wraz z dochodami wyłączonymi z masy upadłości wynosi iloczyn wg. wzoru: (liczba osób pozostających na utrzymaniu + upadły) x  150% kwoty 361 zł.

Jak już wspomniano pozostałe wyjątki wyłączające określone części majątku z masy upadłości wymieniono w art. 63 - 67a Ustawy. Od 1 lipca 2021 roku w życie wchodzi nowelizacja Ustawy Prawo upadłościowe, zmieniając m.in. sposób ustalania składu masy upadłości. Dokonanie tej czynności następuje z datą ogłoszenia upadłości, na ustalonym przez Ministra Sprawiedliwości wzorze ujmuje się rzeczy ruchome i nieruchomości, pieniądze, a także prawa majątkowe upadłego (wcześniej syndyk sporządza spis ww. wymienionych). Po ustaleniu składu masy upadłości, ustawa obliguje syndyka do złożenia spisu inwentarza w składach którego wchodzą spisy objętych i nieobjętych przez niego składników majątku oraz należności. Ogłoszenie upadłości pociąga ze sobą ten skutek, że upadły traci prawo zarządu oraz możliwości korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim. Podejmowane przez niego czynności prawne, dotyczące mienia wchodzącego do masy spadkowej są nieważne z mocy prawa (art. 77 ust. 1 Ustawy). 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1228 ze zm.).

Zobacz także: