Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  M

Mały ZUS/Preferencyjne składki ZUS

Podmioty debiutujące jako przedsiębiorcy mogą skorzystać z szeregu ułatwień: ulga na start, preferencyjne składki i „mały ZUS+”. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców: „przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia inie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej wbieżącym lub wpoprzednim roku kalendarzowym wykonywał wramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące wzakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej”. Ustęp 2 przywołanego przepisu dopuszcza możliwość zrezygnowania z opisanego uprawnienia przez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Ulga na start wiąże się z brakiem świadczeń właściwych do określonych składek na ubezpieczenie społeczne. Okres ulgi na start nie będzie uwzględniony przy ustalaniu wysokości emerytury. 

Następnie po upływie okresu ulgi na start, przedsiębiorca ma prawo do skorzystania z preferencyjnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warunki są dwa: nieprowadzenie innej działalności gospodarczej przez 60 miesięcy przed rozpoczęciem prowadzenia aktualnej oraz niewykonywanie na rzecz byłego pracodawcy tych samych usług, które świadczyło się dla niego w ramach stosunku pracy przez ostatnie 2 lata. Preferencyjne składki wynoszą 30% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ( w 2022 roku – 3010 zł brutto). Omawiane uprawnienie trwa przez 24 miesiące. Decydując się na preferencyjne składki należy mieć świadomość, że ich wysokość wpływa na wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych. 

Kolejnym rozwiązaniem jest „mały ZUS+”. Jest ono jednak obwarowane licznymi ograniczeniami:

  • prowadzenie działalności gospodarczej zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub posiadanie statusu wspólnika spółki cywilnej,
  • przychód z działalności gospodarczej za poprzedni rok nie przekracza 120 000 zł, 
  • prowadzenie działalności gospodarczej w poprzednim roku nie krócej niż 60 dni,
  • niedokonywanie w poprzednim roku rozliczeń formie karty podatkowej i niekorzystanie ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT (łącznie),
  • niepodleganie w poprzednim roku ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności, 
  • niespełnianie warunków do opłacania preferencyjnych składek 
  • niewykonywanie dla byłego lub obecnego pracodawcy takich samych zadań jako pracownik w roku bieżącym lub poprzednim.

Okres w jakim można korzystać z „małego ZUS-u+” wynosi maksymalnie 36 miesięcy.

Podstawa prawna: 

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1398 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 423 ze zm.),
  3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 162),

 Zobacz także: