Słownik pojęć

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2019
  M

Mały ZUS/Preferencyjne składki ZUS

Od 2019 roku, zmieniło się pojęcie tzw. „małego ZUSu” będącego preferencyjną składką na ubezpieczenia społeczne opłacaną przez przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność.

Przedsiębiorca, który chce rozpocząć działalność musi dokonać rejestracji przedsiębiorstwa w CEIDG oraz zgłosić się do do ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe, wypadkowe) a także ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS i opłacać składki na te ubezpieczenia w pełnej albo preferencyjnej wysokości.

Zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia Dzięki nowej uldze nie musisz płacić składek ZUS na ubezpieczenia społeczne(emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) przez 6 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności. Ze omawianej ulgi zgodnie z treścią wskazanego artykułu może skorzystać przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Uwaga! Ulga nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli przedsiębiorca korzysta z ulgi, nie musi opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, jednakże powinien zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania co miesiąc składek na to ubezpieczenie. Składkę tą można odliczyć od swojego podatku (nie od dochodu). Składka na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2019 wynosi 342,32 zł.

Po pełnych 6 miesiącach kalendarzowych możesz skorzystać z innej ulgi – obniżonego (preferencyjnego ZUS), która pozwala płacić przez kolejne 24 miesiące niższe składki.
Preferencyjny ZUS stanowi jest obniżoną składką na ubezpieczenia społeczne, jego podstawą jest 30% minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

W 2019 roku wygląda to następująco:

Podstawa wymiaru skladki 675,00 zł (30% minimalnego wynagrodzenia brutto)
Składka emerytalna (19,52%) 131,76 zł
Składka rentowa (8,00%) 54,00 zł
Składka (dobrowolna) chorobowa (2,45%) 16,54 zł
Składka wypadkowa (1,67%)* 11,27 zł
Fundusz Pracy (2,45%) brak
Razem 213,57 (bez składki zdrowotnej)

Poza wyżej wskazaną w tabeli kwotą, należy także uiścić składkę na ubezpieczenie zdrowotne- w 2019 roku wynosi ona 342,32 zł.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy