Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  M

Mała instalacja fotowoltaiczna

Fotowoltaika zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Zaś mała instalacja fotowoltaiczna to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50kW i nie większej niż 500 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW (art. 2 pkt 18 ustawy o odnawialnych źródłach energii).

Cechy charakterystyczne małej instalacji fotowoltaicznej:

  • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie muszą posiadać koncesji, jeżeli wytwarzanie energii elektrycznej dotyczy jej przeznaczenia na własne potrzeby,
  • prowadzenie działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej z OZE w małej instalacji wiąże się z wpisem do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji,
  • Prezes Urzędu Regulacji Energetyki prowadzi rejestr wytwórców energii w małej instalacji, który może być prowadzony w systemie teleinformatycznym. Wpisane są do niego podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z oze w małych instalacjach,
  • osoba, która dokonuje małych instalacji może wystąpić do Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego z wnioskiem o wydanie dokumentu (certyfikatu) potwierdzającego posiadanie przez instalatora kwalifikacji do instalowania określonego rodzaju instalacji odnawianych źródeł energii.

Co do zasady wytwarzanie energii elektrycznej jako szczególnego dobra jest poddane przez ustawodawcę szczególnym obostrzeniom. Umożliwienie produkcji, następnie odsprzedaży prądu przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorców, na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii, wpisuje się we współczesny trend polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

Mianem prosumenta określa się osobę, która posiada instalację fotowoltaiczną, wykorzystuje wytworzone przez siebie prąd, a jego nadwyżkę magazynuje w sieci energetycznej. Ze statusu prosumenta mogą nadto korzystać: małe i średnie firmy, spółdzielnie czy nawet gminy. 

Warto zaznaczyć, że każda mała instalacja fotowoltaiczna o mocy powyżej 50 kW wiąże się z obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę. 

Aktualnie w ramach wspierania odnawianych źródeł energii w Polsce prowadzone są dwa przedmiotowe programy:

  1. Czyste Powietrze: https://czystepowietrze.gov.pl/
  2. Mój Prąd: https://mojprad.gov.pl/

 Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 261 ze zm.).

Zobacz także: