Słownik pojęć

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2019
  M

Mienie

Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. Nie można utożsamiać tego pojęcia z pojęciem „majątku". Mienie zawsze odnosi się do określonych dóbr rzeczowych lub niematerialnych lub prawnych, czyli aktywów(na przykład środki trwałe, towary) i nie jest przypisane do konkretnej osoby.
Kodeks cywilny Art. 44