Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  M

Makromarketing

Użycie przedrostka „makro” sygnalizuje, że druga część wyrazu złożonego oznacza desygnat dużych rozmiarów lub oddziałujący na dużą skalę. Makromarketing jest zatem odmianą marketingu, która dotyczy wszystkich uczestników rynku; oznacza zaspokajanie potrzeb wszystkich uczestników rynku (dostawców i odbiorców) - marketing skierowany na rynek masowy. Na rynku dochodzi do ciągłego przepływu dóbr (także usług) na linii producent – pośrednicy – konsument. Makromarketing oznacza w najszerszym ujęciu system dysponowania towarami i usługami w skali społeczeństwa. Dąży do zapewnienia równowagi rynkowej. Ma ona miejsce wtedy, gdy podaż zaspokaja popyt. Makromarketing definiuje rynek na dużą skalę. Uwzględnia wszystkich jego uczestników, wykazujących określone potrzeby i dąży do ich zaspokojenia. O efektywnym makromarketingu mówi się wówczas, gdy pierwotnie właściwie rozeznano oczekiwania i potrzeby nabywców. Następnie oferowane dobra powinny spełniać wymagania konsumentów (lub innych podmiotów uczestniczących w rynku). Skutkiem pożądanym dla makromarketingu jest zapewnienie równowagi, na którą wpływ ma m.in: popyt w relacji do podaży, optymalna kosztowność oraz rzeczywista zdolność nabywcza odbiorców. Tym co powoduje wyszczególnienie tego pojęcia jest zbiór podmiotów których dotyczy. Obejmuje to podmioty działające na szeroką skalę, podmioty stowarzyszone, konglomeraty oraz grupy pomniejszych instytucji. Makromarketing zajmuje również się badaniem wpływu marketingu na społeczeństwo, stąd choć stanowi osobne od marketingu społecznego pojęcie. W odwrotnej relacji makromarketing, bada wpływ społeczeństwa na marketing. W zakres omawianego pojęcia wpisują się również analizy dotyczące wzajemnych relacji prowadzonych działań marketingowych. Do obszaru makromarketingu można zaliczyć także realizowanie polityki i celów o publicznym charakterze. Ponadto zajmuje się on badaniem możliwości zwiększenia grona uczestników danego przedsięwzięcia, potencjalny zasięg asortymentu. Dzięki prowadzonym badaniom, można określać poziom zapotrzebowania na określone dobra oraz granicę rozwoju i poszerzania poszczególnych z nich. Wskazuje się, że cele makromarketingu realizują postulaty na przyszłość. Oznacza to, że specjaliści zajmujący się tym działem badań rynkowych, badają wpływ podjętych działań w perspektywie wielu lat, dekad, czy nawet pokoleń. W założeniu makromarketing ma prowadzić do systemowego zapewnienia obrotu dobrami, zaspokajania potrzeb oraz wzrostu dobrobytu i jakości życia. 

Zobacz także: