Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  M

Majątek trwały

Jest to część majątku danej jednostki  o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok obrotowy. Majątek trwały nie obejmuje pasywów, dlatego określa się go również jako aktywa trwałe. Jego części składowe charakteryzują się ograniczoną w czasie, stopniową zużywalnością. Zalicza się do nich: inwestycje i należności długoterminowe, środki trwałe, środki trwałe w budowie i zaliczki na nie, wartości prawne, wartości niematerialne oraz rozliczenia okresowe o charakterze długoterminowym i rzeczowy majątek trwały 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości: ilekroć w ustawie jest mowa o: aktywach trwałych – rozumie się przez to aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych, o których mowa w pkt 18. Aktywa obrotowe – rozumie się przez to tę część aktywów jednostki, które w przypadku: 


a) aktywów rzeczowych, o których mowa w pkt 19 – są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy, 

 

  • aktywów finansowych, o których mowa w pkt 24 – są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne, 

  • należności krótkoterminowych – obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, 

  • rozliczeń międzyokresowych – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego” (art. 3 ust 1 pkt 18 ustawy o rachunkowości). 

 

Poniżej krótka charakterystyka poszczególnych rodzajów środków trwałych. 

 

  1. Wartości prawne i materialne – prawa majątkowe z rzeczywistym potencjałem gospodarczym, nabyte przez podmiot dla własnych potrzeb. Zalicza się do nich prawa własności intelektualnej oraz koncesje i licencje. 

  1. Należności długoterminowe – należności finansowe i inne (od jednostek powiązanych) oraz należności finansowe, publicznoprawne i od pracowników (od pozostałych).  

  1. Inwestycje długoterminowe – w aktywa finansowe, prawa i wartości niematerialne oraz rzeczy nieruchome.  

  1. Rozliczenia międzyokresowe o długoterminowym charakterze – rozliczenia finansowe i operacyjne, odroczony podatek dochodowy 

  1. Rzeczowe aktywa trwałe – grunty (zabudowane i niezabudowane), prawo użytkowania wieczystego, ruchomości, środki transportu, obiekty inżynieryjne oraz inwentarz żywy. Z kolei środkami trwałymi w budowie są nowopowstające środki trwałe, lub podlegające ulepszeniom.  

 

Podstawa prawna: 

  1. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 217). 

Zobacz także: