Słownik pojęć


  M

Model „kosza na śmieci”

Złożony model procesu decyzyjnego, w którym wybory strategiczne są produktem przypadkowego spotkania się czterech strumieni: problemów, rozwiązań, aktorów i okazji decyzyjnych (aktor rzeczywisty - kierownik, aktor fikcyjny - służba funkcjonalna lub biuro doradcze). Nazwa modelu sugeruje nieporządek, brak jasnych reguł i przypadkowość (chaos) nawiązuje do kosza na śmieci. Autorem teorii jest Michael D. Cohen