Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  M

Marketing instytucjonalny

Zaspokajanie potrzeb przy jednoczesnym osiąganiu zysków stanowi podstawę pojęcia marketingu. Wyróżnia się wiele jego rodzajów: mikromarketing, makromarketing, ekomarketing,  internetowy, wielopoziomowy czy instytucjonalny. Rozumie się przez niego marketing towarów i usług skierowany do przedsiębiorstw, rządów oraz innych organizacji nastawionych i nie nastawionych na zysk, wykorzystywany w procesie wytwarzania dóbr i usług, które następnie te podmioty przetworzą lub zużyją w celu odsprzedaży innym firmom, będącym użytkownikami końcowymi, lub indywidualnym konsumentom.

Ponadto marketing instytucjonalny odnosi się do podmiotów pełniących określone funkcje w danym podmiocie (przedsiębiorstwie). Są to pracownicy zaangażowani w działalność marketingową, akwizycyjną, badawczą i rozwojową. W celach marketingowych korzysta się również z usług podmiotów zewnętrznych. Zalicza się do nich instytucje badawcze, agencje reklamowe i PR-owe oraz świadczące usługi analityczne. Ważną część całego procesu marketingowego stanowią instytucje naukowe, zapewniające profesjonalną kadrę – zarówno na etapie kształcenia jak i oferowania usług.

Niebagatelną rolę dla omawianego zjawiska pełni informacja i reklama, umożliwiające bezpośrednie dotarcie do potencjalnych klientów/konsumentów z profesjonalnie dopasowanymi i skomponowanymi treściami. Marketing można określić mianem działania strategicznego. Z tego powodu wskazane jest korzystanie z usług świadczonych przez firmy konsultingowe. Planowanie działań z zakresu marketingu powinno opierać się na wizji przedsiębiorstwa, warunkach rozwoju, docelowej grupie odbiorców oraz ich potencjale nabywczym. W ten sposób dokonuje się pozycjonowanie podmiotu na rynku. Jego funkcjonowanie w warunkach równowagi rynkowej sprzyja zarówno oferującemu dane dobro rynkowe, jak grupie docelowej prowadzonej działalności.

Z omawianym terminem związane jest pojęcie struktury marketingowej. Oznacza ona – po pierwsze: pozycję marketingu w danym podmiocie, po drugie: relację hierarchiczną tego działu. Obszar marketingu w ramach danego przedsiębiorstwa może być określany na podstawie kryteriów: geograficznego, asortymentowego, funkcjonalnego itp. Podobnie ten dział powinien być zorganizowany według określonej struktury hierarchicznej i systemowej. To znaczy występuje w nim relacja przełożony – podwładny, a ponadto określeni pracownicy zajmują się poszczególnymi częściami procesu marketingowego. Zaliczyć można do nich specjalistów zajmujących się: reklamą, badaniami, planowaniem strategicznym i zarządzaniem. 

Zobacz także: