Słownik pojęć


  A

Anioł Biznesu

(ang. Business Angel, Angel Investor)
Jest nim prywatny inwestor, który gotowy byłby sfinansować przedsięwzięcie, które nie ma szans na finansowanie ze standardowych źródeł (kredyty). Anioły inwestują w pomysły innowacyjne, nowatorskie, bez względu na branżę. Przedsiębiorca, który chciałby uzyskać finansowanie od tzw. Anioła Biznesu musi być przygotowany na wnikliwe badania projektu, jak choćby obowiązek przeprowadzenia profesjonalnego due diligence na zlecenie potencjalnego inwestora. Niezbędne będzie również przygotowanie studium uwarunkowań lub biznes planu. W zamian za finansowe wsparcie, inwestor otrzymuje udział w efektach, zyskach lub akcje, które będzie mógł w przypadku powodzenia przedsięwzięcia sprzedać ze znacznym zyskiem.

Aby, szukać finansowania wśród Aniołów Biznesu, czyli indywidulanych inwestorów trzeba zapoznać się i zrozumieć kilka kluczowych tu pojęć. Są nimi:

  • due diligence (pol. należyta staranność) - jest to profesjonalne, pełne badanie przedsiębiorstwa, przedsięwzięcia pod względem prawnym, księgowym, polityki firmy, a nawet pracujących w nim osób, które ma dać pełny obraz działalności (należyta staranność) przedsiębiorstwa potencjalnemu inwestorowi.
  • Venture capital - jest częścią inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym. Inwestycje Venture Capital charakteryzują się wysokim stopniem ryzyka inwestycji, ponieważ inwestują w nowatorskie przedsięwzięcia, które najczęściej nie zostałyby wsparte przez bank z racji niewystarczającej pewności zwrotu inwestowanego kapitału. Ich atrakcyjność polega na szansie osiągnięcia ponad przeciętnych zysków w przypadku sukcesu projektu.
  • Feasibility study (pol. studium wykonalności) – jest to ocena i analiza potencjału projektu, którego zadaniem jest wsparcie procesu decyzyjnego, sprowadzającego się do obiektywnego i racjonalnego wskazania jego mocnych i słabych stron. Jak również przedstawienie możliwości i ryzyk z nim związanych, czy też zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu oraz oceny szans jego powodzenia. Poprzedza biznesplan pozwalając wybrać formy i środki realizacji.
  • Spółka cicha w formule umowy pożyczki – polega na tym, że jedna osoba ma pomysł na założenie firmy (przedsiębiorca), ale brakuje jej na to środków finansowych, znajduje więc osobę, która takie środki posiada, właśnie np. Anioł Biznesu. Zawierają oni spółkę cichą w formie umowy pożyczki. Po czym inwestor przekazuje środki na realizację przedsięwzięcia przedsiębiorcy, który zakłada firmę i zaczyna ją prowadzić. Później określona część zysków (w zależności od tego, jak przedsiębiorca umówił się z inwestorem) trafia do inwestora, przy zwrocie pożyczki, jako wynagrodzenie (cena kapitałów i suma

Niezależnie od powyższego wchodzą tu oczywiście takie formy powiązania inwestora z przedsiębiorcą uruchamiającym start – up, albo w istniejącej już firmie, finansowania przedsięwzięcia, które rozwija produkcję nowego produktu lub nowatorską formę usług, bądź handlu, które tradycyjnie służą . Do nich należą: spółka komandytowa, spółka komandytowo – akcyjna, akcyjna, z o. o., jak również możliwość założenia konsorcjum.