Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  A

Ankieta (t.o.)

Jest to kwestionariusz zawierający zestaw pytań stosowany w celu zebrania informacji. Określa się ją jako jedną z technik służących do poszukiwania i rejestracji problemów. Za pomocą ankiety można zebrać niezbędne informacje dotyczące problemów organizacyjnych, społecznych, a także światopoglądowych.

Dzięki tej metodzie badań społecznych można uzyskać informacje, służące do podjęcia decyzji, zbadania opinii, a także wiedzę służącą do badań naukowych. Ankiety mogą być wypełniane bezpośrednio przez respondentów bądź przez osoby prowadzące obserwacje ankietowe (ankieterów). Rola ankietera polega na zadawaniu pytań i bardzo wiernym zapisie uzyskanych informacji. 

Wyróżnia się następujący podział rodzajów ankiet:

a)     imienne (jawne) – podmiot przeprowadzający ankietę identyfikuje respondenta na podstawie danych osobowych, może także następczo w badaniu rezultatów ankiet, wiązać podane informacje z zamierzonym celem,

b)     zanonimizowane – nie zawierają one informacji pozwalających na identyfikację respondenta w ankiecie oraz w opracowanych wynikach.

c)      jednorazowe – przeprowadza się je tylko raz z uwagi na dany problem lub cel badań,

d)     okazjonalne – przeprowadzane z uwagi na jakieś wydarzenie, jednorazowo lub okresowo,

e)     powtarzalne – regularnie lub nieregularnie w odniesieniu do tego samego zagadnienia.

f)      z uwagi na rodzaj odpowiedzi: otwarte, zamknięte, mieszane

g)     z uwagi na sposób dostarczenia (przez środki masowego przekazu, ogólnodostępne, skierowanie do określonej grupy),

h)     z uwagi na rodzaj uczestnictwa ankietera (bez udziału, w sposób bierny, w sposób czynny),

i)       z uwagi na obszar, na którym przeprowadza się badania (np. ogólnopolski, wieś, klasa w szkole itp.)

Badania ankietowe są dość skomplikowane, a przeprowadzenie analizy zebranych danych powinno odbywać się z udziałem specjalistów. Osiągnięcie zamierzonego efektu pozyskanych informacji składa się z kilku etapów: 

  1. sformułowanie problemu badawczego,
  2. określenie celu i przedmiotu badań w jasny sposób,
  3. przygotowanie kwestionariusza ankiety, poprzedzone wyborem sposobu dokonania ankiety,
  4. kontakt z respondentami,
  5. zebranie kwestionariuszy oraz inne niezbędne z uwagi na rodzaj ankiety czynności (np. kodowanie odpowiedzi, anonimizacja, zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych),
  6. Weryfikacja wyników ankiety i sporządzenie raportu.

Przedstawiając wyniki ankiety należy podać reprezentatywną grupę respondentów, określić ich istotne cechy, a także zaznaczyć margines błędu.

Zobacz także: