Słownik pojęć

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2019
  A

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe to ta część płynnych aktywów jednostki, które w przypadku:

a. aktywów rzeczowych, (materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym) - są przeznaczone do zbycia lub zużycia w okresie do roku czasu od dnia ujęcia w bilansie za rok poprzedni;


b. aktywów finansowych, (instrumenty kapitałowe czyli, akcje, udziały, obligacje, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach) - są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,


c. należności krótkoterminowych - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,


d. rozliczeń międzyokresowych - trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego;