Słownik pojęć

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2019
  A

Aport

Aport jest to wkład niepieniężny. Musi posiadać określoną wartość majątkową, być realny, może być wydzielony z majątku wspólnika lub pochodzić od osoby fizycznej i zostać przeniesiony na spółkę w celu pokrycia kosztu objęcia udziałów przysługujących wspólnikowi, w kapitale zakładowym. Pojęcie wkładu niepieniężnego jest tożsame z aportem, podczas gdy w spółkach osobowych (z wyłączeniem akcjonariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej) jest to pojęcie szersze, obejmujące również świadczenia innych dóbr i pracy nie stanowiących mienia (pracy, usług). Nie można także uznać za wkład rzeczy przekazanych jedynie do korzystania[1].

Należy wskazać więc na następujące kryteria zdolności aportowej: możliwością określenia wartości majątkowej i umieszczenia go w bilansie (zdolność bilansowa), zbywalność prawa, możliwość ustanowienia prawa, zdolność poddania egzekucji[2].

Zgodnie z treścią art. 14 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych– dalej jako: ksh – aportem nie mogą być: prawa niezbywalne, świadczenie pracy lub usług. Należy zatem przyjąć, że aportem w spółce mogą być każde prawa majątkowe także te do dóbr niematerialnych i prawnych.

Wśród praw obligacyjnych należy wyróżnić: udziały, akcje, obligacje, wierzytelności wspólnika. Natomiast wśród praw na dobrach niematerialnych wyróżnić trzeba te własności intelektualnej, a więc patenty na wynalazki i prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, topografii układów scalonych i oznaczeń geograficznych, licencje na korzystanie z wynalazku, know-how, majątkowe prawa autorskie[3].

--

[1] A. Kidyba, Spółka z o.o. Komentarz, 2009, s. 94; A.W. Wiśniewski, Prawo..., op. cit., t. II, s. 93

[2] A. Kidyba, Spółka z o.o. Komentarz, 2009, s. 94 i n.

[3] J.R. Kaczor, Wniesienie know-how do spółki z o.o., PPH 1999, nr 5, s. 35 i n.; A. Kidyba, Spółka z o.o. Komentarz, 2009, s. 118; A. Szumański, Wkłady..., op. cit., s. 25; A.W. Wiśniewski, Prawo..., op. cit., t. II, s. 93).