Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  A

Aport

Aport jest to wkład niepieniężny. Musi posiadać określoną wartość majątkową, być realny, może być wydzielony z majątku wspólnika lub pochodzić od osoby fizycznej i zostać przeniesiony na spółkę w celu pokrycia kosztu objęcia udziałów przysługujących wspólnikowi, w kapitale zakładowym.

Pojęcie wkładu niepieniężnego jest tożsame z aportem, podczas gdy w spółkach osobowych (z wyłączeniem akcjonariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej) jest to pojęcie szersze, obejmujące również świadczenia innych dóbr i pracy nie stanowiących mienia (pracy, usług). Nie można także uznać za wkład rzeczy przekazanych jedynie do korzystania[1]. Przez wkład niepieniężny to taki, który ma inną postać niż znaki pieniężne i nie jest wyrażany w zdematerializowanej formie pieniądza.

Należy wskazać więc na następujące kryteria zdolności aportowej: możliwością określenia wartości majątkowej i umieszczenia go w bilansie (zdolność bilansowa), zbywalność prawa, możliwość ustanowienia prawa, zdolność poddania egzekucji[2].

Zgodnie z treścią art. 14 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych–aportem nie mogą być: prawa niezbywalne, świadczenie pracy lub usług. Należy zatem przyjąć, że aportem w spółce mogą być każde prawa majątkowe także te do dóbr niematerialnych i prawnych.

Wśród praw obligacyjnych należy wyróżnić: udziały, akcje, obligacje, wierzytelności wspólnika. Natomiast wśród praw na dobrach niematerialnych wyróżnić trzeba te własności intelektualnej, a więc patenty na wynalazki i prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, topografii układów scalonych i oznaczeń geograficznych, licencje na korzystanie z wynalazku, know-how, majątkowe prawa autorskie[3].

Precyzując definicję aportu (której jednak nie wprowadził ustawodawca), należy wskazać, że jest to wkład niepieniężny wspólnika przeznaczony na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym spółki. Przy czym wkład wspólnika do spółki kapitałowej może mieć również charakter pieniężny. Jego określenie jest konieczne na etapie podpisywania umowy spółki (oznaczenie wspólnika, opis przedmiotu, liczba objętych udziałów w zamian za wniesienie aportu oraz ich wartość) i na etapie zgłoszenia do sądu rejestrowego. Wnoszenie aportu możliwe jest jedynie przy tradycyjnej formie zawierania spółki – aktu notarialnego. Przepisy nie zabraniają wnoszenia przedsiębiorstwa do spółki tytułem aportu.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.).

Źródła:

[1] A. Kidyba, Spółka z o.o. Komentarz, 2009, s. 94; A.W. Wiśniewski, Prawo..., op. cit., t. II, s. 93

[2] A. Kidyba, Spółka z o.o. Komentarz, 2009, s. 94 i n.

[3] J.R. Kaczor, Wniesienie know-how do spółki z o.o., PPH 1999, nr 5, s. 35 i n.; A. Kidyba, Spółka z o.o. Komentarz, 2009, s. 118; A. Szumański, Wkłady..., op. cit., s. 25; A.W. Wiśniewski, Prawo..., op. cit., t. II, s. 93).

 

Zobacz także: