Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  A

Adwokat

Słowo adwokat pochodzi od łacińskiego słowa advocatus, advocature czyli „wzywać na pomoc”.

Zawód adwokata w szczególności polega na świadczeniu pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek organizacyjnych poprzez:

  • Udzielanie porad prawnych;
  • Sporządzeni opinii prawnych;
  • Sporządzaniu projektów dokumentów prawnych oraz;
  • Reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej.

Tytuł zawodowy „adwokata” podlega tzw. ochronie prawnej. Adwokatem może zostać wyłącznie osoba, która spełniła ku temu przesłanki (ukończyła pięcioletnie wyższe studia prawnicze, trzyletnią aplikację adwokacką czyli praktykę zawodową oraz zdała egzamin adwokacki organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości) i została wpisana na listę adwokatów właściwej miejscowo Okręgowej Rady Adwokackiej.

Adwokat wykonuje swój zawód w kancelarii adwokackiej, w zespole adwokackim oraz w spółce:

  1. cywilnej bądź jawnej, jeżeli jej wspólnikami są inni adwokaci / radcowie prawni / rzecznicy patentowi / doradcy podatkowi bądź prawnicy zagraniczni;
  2. partnerskiej, jeżeli jej partnerami są inni adwokaci / radcowie prawni / rzecznicy patentowi / doradcy podatkowi bądź prawnicy zagraniczni;
  3. komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, jeżeli jej komplementariuszami są inni adwokaci / radcowie prawni / rzecznicy patentowi / doradcy podatkowi bądź prawnicy zagraniczni.

Adwokat może reprezentować klienta w każdym typu postępowania zarówno w postępowaniach z gałęzi prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego jak i karnego.

Strojem urzędowym adwokata jest toga z żabotem i wypustkami mankietów w kolorze zielonym.

Na adwokatów nałożony jest nieograniczony w czasie obowiązek przestrzegania tzw. tajemnicy zawodowej, w konsekwencji czego adwokat nie ma prawa udostępniać informacji o kliencie nikomu, w tym nawet organom państwa, chyba że z tajemnicy adwokackiej zwolni go sąd. Adwokat celem ochrony tajemnicy klienta powinien posiadać także odpowiednie środki, które chronią go przed wyciekiem danych i informacji w postaci właściwego zabezpieczenia akt w kancelarii, danych w komputerze oraz na urządzeniach mobilnych. Współpracujący z adwokatami prawnicy oraz personel powinien zostać zobowiązany do zachowania poufności w zakresie postępowań prowadzonych przez adwokata.   

Ponadto, na Adwokatów nałożony został także obowiązek posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą zostać wyrządzone klientom w ramach wykonywania przez adwokata czynności zawodowych.

Adwokaci podlegają także tzw. odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (Dz.U 2020.1651 t.j.)

Zobacz także: