Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  A

Aneks

Aneks jest to dokument potwierdzający dotychczasowe uchylenia postanowień zawartych w umowie lub zmianę warunków ustalonych w spisanej przez strony umowie po wcześniejszym porozumieniu się stron (np. w relacji pracodawca-pracownik). Zgodnie z art. 77 § 1 Kodeksu cywilnegouzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia.

W § 2 przepisu wskazano, że jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej, jej rozwiązanie za zgodą obu stron, jak również odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie wymaga zachowania formy dokumentowej, chyba że ustawa lub umowa zastrzega inną formę.Jeżeli umowa została zawarta w innej formie szczególnej, jej rozwiązanie za zgodą obu stron wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia; natomiast odstąpienie od umowy albo jej wypowiedzenie powinno być stwierdzone pismem.

Modyfikację treści pierwotnej czynności prawnej należy traktować w takich samych kategoriach prawnych jak dokonanie nowej czynności prawnej. Następcze czynności prawne polegają na uzupełnieniu treści, zmianie treści lub na ograniczeniu treści czynności prawnej albo na rozwiązaniu umowy, odstąpieniu od niej lub jej wypowiedzeniu.

Artykuł 77 § 1 k.c. reguluje zasadę, zgodnie z którą forma zastrzeżona dla zawarcia umowy przez ustawę lub przez strony jest także formą zastrzeżoną dla jej uzupełnienia lub zmiany. Jeśli więc ustawa wymaga dla danej czynności prawnej formy pisemnej ad solemnitatem, to strony nie mogą zastrzec w umowie, że jej zmiany lub uzupełnienia nie będą wymagały takiej formy, lecz będą mogły być dokonywane ustnie albo per facta concludentia.

W aneksie do umowy należy zawrzeć:

  • miejsce i data podpisania dokumentu,
  • odpowiedni tytuł dokumentu np. „Aneks do umowy…”
  • określenie stron,
  • dane umowy, do której sporządzamy aneks (numer, data, miejsce podpisania),
  • opis zmieniających się obowiązków, warunków lub wynagrodzenia,
  • informację, że pozostałe warunki, obowiązki nie wymienione w aneksie pozostają bez zmian,
  • podpisy stron.

Istotną częścią poprawnego sporządzenia aneksu do umowy jest miejsce, gdzie zostaną opisane wprowadzane zmiany. Najlepiej jest opierać się kolejno na punktach zawartych w umowie. Należy zrobić to w ten sposób, aby z aneksu jasno wynikały wszystkie wprowadzone zmiany.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).

Zobacz także: