Słownik pojęć

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2019
  A

Aktywa finansowe

Aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe, wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach; Aktywem takim będzie między innymi: wierzytelność z tytułu udzielonej pożyczki wraz z odsetkami, akcja, udział w spółce, obligacja.