Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  A

Administrator bezpieczeństwa informacji

Informacja jest przenaszalnym dobrem, które zmniejsza niepewność. Jest to definicja stworzona przez G. Szpor i najlepiej oddaje istotę pojęcia informacji. Współcześnie kładzie się coraz większy nacisk na przepływ informacji, ale też na ich ochronę. Prawo zapewnia efektywne instrumenty dbania o jakość informacji, jej ochronę przed niepowołanym uzyskaniem, a także w określonych przypadkach zabrania jej rozpowszechniania.  Jednym z podmiotów zobligowanym do przestrzegania prawa w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych jest administrator bezpieczeństwa informacji. Organ ten został wprowadzony, nieobowiązującą już dziś, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) jest powoływany przez administratora danych, który jest organem, jednostką organizacyjną lub osobą, która decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych w danym podmiocie. Może on powołać w celu usprawnienia wykonywania zadań z zakresu ochrony danych osobowych administratora bezpieczeństwa informacji. Do jego zadań należało m.in.:

 • kontrolowanie czynności z zakresu przetwarzania danych osobowych z wymogami prawa,
 • opracowanie sprawozdania dla administratora, 
 • nadzorowanie dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych,
 • zapewnienie zapoznania właściwych osób z wymogami prawa dotyczącymi przetwarzania danych.

Zgodnie z powołaną ustawą, administratorem tym mogła zostać osoba fizyczna, mająca odpowiednią wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych, pod warunkiem, że nie była karana za przestępstwo umyślne.

Od 2018 r. w Polsce ochrona danych osobowych podlega reżimowi następujących aktów prawnych:

 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych;
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO

W związku ze zmianą stanu prawnego, instytucja administratora bezpieczeństwa informacji, została zastąpiona przez instytucję inspektora ochrony danych osobowych.

Do jego zadań należy:

 1. informowanie administratora danych osobowych, podmiot przetwarzający dane osobowe i pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach z zakresu przepisach RODO; 
 2. monitorowanie przestrzegania RODO i innych przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość szkolenia i audyty;  
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania; 
 • współpraca z organem nadzorczym; 
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem. 

Co istotne – Inspektor swoje zadania wypełnia z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tak skonstruowana ochrona danych osobowych, oparta na decentralizacji, w zamyśle prawodawcy wspólnotowego ma być najbardziej efektywna i prowadzić do harmonizacji prawa Unii Europejskiej. 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r poz. 922 ze zm.) – uchylona dnia 25.05.2018 r.
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Zobacz także:


Sprawdź nasz poradnik

Rodzaje umów o pracę

Wielokrotnie pracownik i pracodawca stają przed wyborem najwłaściwszej formy zawieranej umowy o pracę.

Jeżeli zadecydowaliście już, że chcecie zawrzeć umowę o pracę regulowaną przepisami kodeku pracy, pozostaje Wam wybór pomiędzy umową zawartą na okres próbny, na czas określony oraz czas nieokreślony.

Wśród pracowników największym zainteresowaniem cieszy się umowa zawierana na czas nieokreślony, dając poczucie największej stabilizacji (m.in. najdłuższy czas wypowiedzenia umowy, obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy przez pracodawcę). Przy czym od 26 kwietnia 2023 r. obowiązek uzasadniania wypowiedzenia dotyczy także umów zawieranych na czas określony. Wybór umowy na czas nieokreślony cieszy się także zainteresowaniem wśród pracowników starających się o kredyt – zwiększa możliwość jego otrzymania, budując wiarygodność pracownika w ocenie banku.


Pobierz poradnik