Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  A

Analiza konkurencji

Z definicji pojęcia „informacja” stworzonej przez G. Szpor, wynika, że jest ona przenaszalnym dobrem niematerialnym, które zmniejsza niepewność. Z pewnością można uznać, że informacja jest dobrem pożądanym przez uczestników rynku, zwłaszcza – przedsiębiorców. Dzięki działaniom marketingowym mogą oni maksymalizować zyski. Jednym ze sposób wspierającym te dążenia jest analiza konkurencji.

Analiza konkurencji to proces polegający na uzyskaniu dostępu do informacji, które dotyczą konkurenta lub konkurentów. Nie istnieje zamknięty czy też wiążący katalog takich informacji, natomiast należy przyjąć szeroką definicję informacji przy jednoczesnym zastosowaniu generalnej przesłanki rywalizacji rynkowej. Poniżej wskazano przykładowy katalog przedmiotu analizy konkurencji:

  1. rozpoznanie liczby konkurentów (z uwagi na rodzaj rynku i działalności),
  2. rozpoznanie sposób działania konkurentów, zastosowanych przez nich technik marketingowych, sprzedażowych, promocyjnych czy nawet kadrowych,
  3. rozpoznanie zdolności ekspansyjnej konkurentów, stopnia stwarzanego przez nich zagrożenia oraz czynników hamujących ich rozwój,
  4. rozpoznanie słabości podmiotu wobec konkurentów,
  5. prewencyjne rozpoznanie przyczyn przewagi nad konkurentami w celu jej utrzymania,
  6. rozpoznanie działań wrogich wobec przedsiębiorstwa oraz czynów nieuczciwej konkurencji.
  7. rozpoznanie błędnych decyzji podejmowanych przez konkurentów

Pozyskiwanie informacji powinno zatem dotyczyć obszarów: wielkości i formy istniejącej konkurencji, tożsamości rywalizujących podmiotów, potencjalnej i faktycznej siły konkurencyjnej przedsiębiorstw, możliwych płaszczyzn konkurowania, innych istotnych warunków rynkowych. Przewagę konkurencyjną bada się również w oparciu o dostępną wiedzę na temat dotychczasowej działalności konkurenta na rynku, jego sytuacji finansowej (czy przychody rosną czy maleją), aktualnej koniunktury i stopnia dopasowania konkurenta do niej, zdolności zdobywania nowych rynków (w tym zagranicznych), a nadto o stopień rozwoju technologicznego i innowacyjność organizacji pracy.

Analiza konkurencji jest kluczowa dla oceny opłacalności danej inwestycji lub wejścia na rynek. Nie jest jednak procesem łatwym ani tanim. Wymaga także rozciągnięcia w czasie stosowanych metod analitycznych i dokonywania wszystkich czynności zgodnie z prawem. Właściwie przeprowadzona analiza rynku, pomaga w podjęciu zasadniczej decyzji, której problem z podjęciem legł u podstaw wykorzystania tego narzędzia. Mianowicie przedsiębiorca ostatecznie decyduje się na prowadzenie działalności na badanym pod względem konkurencji, rynku lub rezygnuje z tego zamiaru. Nie jest wykluczone, że wynik analizy konkurencji stanie się przyczyną do podjęcia współpracy w ramach zorganizowanego podmiotu, w formie spółki lub innego rodzaju porozumień. Rezygnacja z konkurowania dotyczy nie tylko sytuacji, w której wejścia na dany rynek jest nieopłacalne, ale również takiej, w której analiza wykaże zdolność do dalszego funkcjonowania i osiągania zysków w oparciu o działania zróżnicowanego marketingu. Jeżeli natomiast przedsiębiorstwo zdecyduje się na konkurowanie, uzyskane dzięki analizie konkurencji informacje przysłużą się do opracowania działań mających na celu stworzenie przewagi konkurencyjnej.

Zobacz także: