Słownik pojęć


  A

Autor

Słowo autor pochodzi z łac. auctor czyli twórca.

Twórcą/autorem jest osoba, która stworzyła dzieło/utwór w rozumieniu prawa autorskiego.

Zgodnie z przyjętym w doktrynie stanowiskiem, za twórcę uważa się osobę, której nazwisko umieszczone zostało na dziele, bądź której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.

Należy pamiętać, że za dzieło uważa się wyłącznie twórczą działalność o indywidualnym charakterze, utrwaloną w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Twórcą/autorem jest osoba, której aktywność doprowadziła do utworzenia dzieła/utworu. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 października 2015 r., wydanego w sprawie o sygn. akt VI ACa 1200/14 „proces ten powinien być wynikiem samodzielnego wysiłku twórczego, brać początek w umyśle twórcy, a rezultat działalności twórczej autora powinien być dla niego poprzednio nieznany”.

Twórcy przysługuje do dzieła autorskie prawo majątkowe.

Dla bycia twórcą / autorem nie jest wymagany żaden dokument potwierdzający bycie twórcą/autorem działa, wykształcenie artystyczne oraz przynależność do związków twórczych,
O byciu twórcą/autorem decyduje wyłącznie fakt stworzenia dzieła/utworu.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U 2019. 1231).

Zobacz także:

https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta/porady-eksperta/autorskie-prawa-majatkowe
https://mikroporady.pl/umowy/umowa-o-dzielo#wariant/tab-umowa-o-wykonanie-utworu-z-przeniesieniem-praw-majatkowych
https://mikroporady.pl/porady/jak-zabezpieczac-prawa-majatkowe-do-autorskich-praw-majatkowych-do-utworow-stanowiacych-podstawe-znakow-towarowych-wzorow-uzytkowych-przemyslowych