Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  A

Aktywa

Aktywa zostały zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 12 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: „Ustawa”), jako „kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych”.

Zatem na ustawowe pojęcie aktywów składają się następujące przesłanki:

a)     kontrolowanie przez jednostkę – wskazuje się, że ustawodawca ma na myśli kontrolę w sensie ekonomicznym, a nie prawnorzeczowym. Innym słowy do posiadania aktywów nie jest konieczne posiadanie prawa własności zasobów, które je tworzą.

b)    wiarygodna wartość – ustala się ją badając czy transakcja, w której jednostka nabyła składnik miała miejsce na warunkach rynkowych, ponadto czy zbywca jest podmiotem niezależnym. 

c)     powstanie w wyniku przeszłych zdarzeń – zdarzeniami tymi są np. nabycie inne niż w ramach transakcji przyszłej lub tylko zamierzonej.

d)    określone korzyści, które aktywa przyniosą jednostce w przyszłości – nabyty składnik ma zdolność do generowania korzyści majątkowych (pieniądze, wierzytelności). Może on się przyczyniać do przynoszenia zysków bezpośrednio lub w sposób pośredni np. przeznacza się go na spłatę długów, przeznacza się go na wynagrodzenia, może zostać zamieniony na inny rodzaj aktywów lub służy wykonywania usług bądź produkcji towarów, będących przedmiotem działalności jednostki.

W ujęciu rachunkowym aktywa dzielą się na: aktywa trwałe i obrotowe.

Aktywa trwałe – tworzą majątek trwały. Zalicza się do nich: 

a)     wartości niematerialne i prawne: prawa majątkowe nadające się do wykorzystania gospodarczego przez okres dłuższy niż 1 rok. Do tej kategorii należą więc autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, koncesje oraz licencje.

b)    prawa do patentów, wzorów zdobniczych i przemysłowych oraz znaki towarowe,

c)     know-how – czyli niechroniony patentem zestaw informacji praktycznych, zebranych i opracowanych na podstawie dotychczasowej działalności, sprawdzony sposób postępowania i rozwiązywania problemów w danej branży lub dziedzinie.

d)    rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, które mają przewidywany okres użyteczności ekonomicznej dłuższy niż 1 rok. Muszą być one kompletne i przeznaczone na użytek jednostki (nieruchomości, maszyny, urządzenia, ulepszenia w obcych środkach trwałych oraz inwentarz żywy),

e)    należności długoterminowe,

f)      inwestycje długoterminowe (udziały w spółce z o. o., udzielone pożyczki długoterminowe i lokaty, długoterminowe papiery wartościowe).

Aktywa obrotowe dzielą się na: 

a)     aktywa rzeczowe przeznaczone do zużycia lub zbycia, co do zasady, w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,

b)    aktywa finansowe – są aktywami pieniężnymi lub są płatne i wymagalne albo przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego (względnie od daty ich założenia, wystawienia albo nabycie)

c)     aktywa pieniężne – narodowe środki płatnicze, waluty, dewizy, środki zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie przedsiębiorstwa,

d)    kontrakty potwierdzające prawo do majątku lub zobowiązanie się do wyemitowania  udziałów, opcji na akcji własne i innych własnych instrumentów finansowych,

e)    prawo do wymiany instrumentów finansowych na korzystnych warunkach i prawo do otrzymania aktywów pieniężnych,

f)      należności krótkoterminowe,

g)     rozliczenia międzyokresowe.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217).

Zobacz także: