Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Pomocne definicje

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TerminDefinicja
Majątek

W znaczeniu węższym jest ogół praw majątkowych określonego podmiotu. W znaczeniu szerszym – cywilistycznym i finansowym są to aktywa i pasywa danej osoby, a więc mienie oraz długi i ciężary. Występują majątki (tzw. masy majątkowe) małżeńskie, osobiste, spadkowe, spółek.

Zobacz:
Czy wspólnicy spółki komandytowej muszą uczestniczyć w zyskach i stratach w równych częściach, czy też mogą ustalić w umowie spółki inny podział zysku i strat?< br/> Kazus: Wadliwe czynności egzekucyjne komornika ze szkodą dla wierzyciela - szkoda wierzyciela w efekcie wadliwej egzekucji.
Porada: Jak zatrudniać i o czym pamiętać gdy pracownikami są członkowie rodziny
Procedura: jak wnieść zakład do spółki jednoosobowej - przekształcanie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową
Porada: ochrona majątku przedsiębiorstwa
Porada: jakie koszty utrzymania/ eksploatacji lokalu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w działalności mikroprzedsiębiorcy
Procedura: jak przekształcić działalność indywidualną przedsiębiorcy w spółkę osobową z menadżerami, pracownikami
Kazus: przesłanki zabezpieczenia roszczenia w postępowaniu cywilnym
Procedura: jak współpracować z komornikiem i wnosić o zabezpieczenie - „narzędzia” zabezpieczeń
Procedura: czym jest rejestr dłużników, kiedy możesz do niego trafić i czym to skutkuje
Kazus: naruszenie cudzego prawa ochronnego na dany znak towarowy poprzez jego użycie w linkach i tzw. metatagach
Porada jak zlikwidować sp. z o.o. krok po kroku
Instrukcja: Jak utrzymać Przedsiębiorstwo Rodzinne „w ruchu" i zabezpieczyć w sytuacji utraty zdolności przedsiębiorcy do jego prowadzenia
Kazus: Zawarcie umowy spółki cichej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych
Instrukcja: Likwidacja spółki osobowej
Porada: Jak dokonać podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o.
Porada: Przeniesienie własności przedsiębiorstwa z jednego z małżonków na drugiego

Majątek publiczny

Majątkiem publiczny jest ogół praw i obowiązków majątkowych  określonego podmiotu najczęściej publicznego, który bezpośrednio lub pośrednio, w sposób prawem określony, służy użytkowi publicznemu.  Pojęcie „majątku publicznego” jest często traktowane jako synonim pojęcia „mienia publicznego” albo „mienia państwowego” między tymi pojęciami występuje, jednak różnica. Otóż, pojęcie „majątku” obejmuje nie tylko aktywa, ale także pasywa, z kolei „mienie”  odnosi się jedynie do aktywów. Coraz częściej, jednak wyróżnia się pojęcie majątku w wąskim znaczeniu, dotyczącym tylko praw majątkowych, wówczas pojęcie to odpowiada pojęciu mienia z k.c.. Majątek publiczny może być własnością Skarbu Państwa albo samorządu. Dzierżycielami (władającymi) tego majątku mogą być bardzo różne podmioty np. fundacje, przedsiębiorstwa państwowe, kościoły. Rozporządzanie i korzystanie z majątku publicznego jest poddane regulacji prawa publicznego, ale także w pewnym zakresie prawa prywatnego.

Przepisy prawne nie zawierają definicji majątku publicznego pomimo, że pojawia się on w aktach prawnych,  i tak np. w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j.) ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764). Pewną wskazówką, co może wchodzić w skład majątku publicznego jest właśnie wyliczenie w art. 6 pkt 5 u.d.i.p. zakresie informacji publicznej podlegającej udostępnieniu. Przywołany przepis, jako do informacji o majątku publicznym, zalicza informację o:

a) majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,

b) innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,

c) majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego,

d) majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a-c, oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,

e) dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a-c, mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,

f) długu publicznym,

g) pomocy publicznej,

h) ciężarach publicznych.

Przedmiotem praw majątkowych, wchodzących w zakres pojęcia majtku publicznego mogą być zarówno dobra o charakterze naturalnym (np. wody), jak i rzeczy wytworzone (np. budynek szkoły). Cechą determinującą określone prawa i obowiązki majątkowe, jako wchodzące w zakres omawianego pojęcia jest ich przeznaczenie lub związek z celami publicznymi, przekazaniem do użytku społeczeństwa lub realizacji zadań publicznych. Za pomocą tego majątku podmioty publiczne zaspokajają potrzeby ludności. 

 

Majątek trwały

Składniki majątku wykorzystywane w przedsiębiorstwie o charakterze długotrwałym (dłuższym niż rok). Na majątek trwały będą się składać się na przykład nieruchomości, maszyny produkcyjne wykorzystywane w działalności.

Zobacz:
Wprowadzenie do działalności gospodarczej środków trwałych i wyposażenia użytkowanego uprzednio do celów prywatnych
Zakupy majątku trwałego
Porada: Powierzenie i zabezpieczenie mienia
Porada: Formy użytkowania lokalu a obowiązki podatkowe
Wprowadzenie do działalności gospodarczej środków trwałych i wyposażenia użytkowanego uprzednio do celów prywatnych
Porada: ochrona majątku przedsiębiorstwa
Porada: jakie koszty utrzymania/ eksploatacji lokalu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w działalności mikroprzedsiębiorcy
Procedura: jak przekształcić działalność indywidualną przedsiębiorcy w spółkę osobową z menadżerami, pracownikami
Jak założyć indywidualne przedsiębiorstwo pomimo współwłasności małżeńskiej

Makromarketing

Odmiana marketingu, kt\ora dotyczy wszystkich uczestników rynku; zaspokajanie potrzeb wszystkich uczestników rynku (dostawców i odbiorców); marketing skierowany na rynek masowy.

Marketing ekologiczny

Proces zaspakajania potrzeb konsumentów poprzez planowanie i wdrażanie koncepcji cen, promocji oraz dystrybucji idei, dóbr i usług w sposób satysfakcjonujący strony wymianu i równocześnie zrównoważony /S. Zaremba/; działania marketingowe podejmowane w celu wyprodukowania, dystrybucji i promocji produktów przyjaznych dla środowiska. Marketing ekologiczny nazywany jest inaczej ekomarketingiem, marketingiem zielonym, marketingiem środowiskowym czy marketingiem odpowiedzialnym ekologicznie.

Czynniki sprzyjające rozwojowi zielonego marketingu:

- rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i marketingu społecznego,

- dostrzeżenie nadmiernego zanieczyszczenia środowiska i eksploatacji jego zasobów,

- uświadomienie faktu, że często to tradycyjny marketing przyczynia się do nadmiernej, niezrównoważonej konsumpcji.

Marketing instytucjonalny

Marketing towarów i usług skierowany do przedsiębiorstw, rządów oraz innych organizacji nastawionych i nie nastawionych na zysk, wykorzystywany w procesie wytwarzania dóbr i usług, które następnie te podmioty przetworzą lub zużyją w celu odsprzedaży innym firmom, będącym użytkownikami końcowymi, lub indywidualnym konsumentom.

Marketing lokalny (regionalny)

Forma geograficznej segmentacji rynku, polegająca na opracowywaniu planów marketingowych odzwierciedlających specyficzne różnice między obszarami w zakresie preferencji, potrzeb, lub zainteresowań; marketing skierowany na rynek docelowy, pozwala na stworzenie programów marketingowych dostosowanych do potrzeb i pragnień lokalnych grup klientów (obszary handlowe, obszary sąsiedzkie, pojedyncze sklepy).

Marketing oparty na bazach danych

(ang.database marketing) – marketing polegający na użyciu bazy danych do prowadzenia analiz marketingowych w celu budowy strategii oddziaływania na nabywców. Analizy zachowań klientów zestawione z ich charakterystyką inspirują jak należy się komunikować z poszczególnymi odbiorcami oraz jak ich marketingowo stymulować do określonych działań. Otrzymane w ten sposób wnioski służą budowie nie tylko działań bezpośrednich, ale także komunikacji masowej i innych aktywności, w tym budowie kanałów sprzedaży czy ustalaniu polityki produktowej i cenowej. Marketing baz danych jest procesem budowania i wykorzystywania bazy danych klientów i innych baz danych (produktów, dostawców, dystrybutorów) do utrzymywania kontaktów, zawierania transakcji i budowania relacji.

Marketing wewnętrzny

Stosowany przez firmy, polegający na szkoleniu i motywowaniu personelu kontaktującego się z nabywcami oraz wszystkich innych pracowników – aby tworzyli zespół zaspakajający potrzeby nabywców. Satysfakcja nabywców jest m.in. uzależniona od jakości obsługi (przez personel pierwszego kontaktu). Najważniejszym zasobem w firmach jest dobrze wykształcony personel. Marketing wewnętrzny dotyczy wszystkich pracowników danej organizacji.

Klientem wewnętrznym jest każdy pracownik firmy, który uczestniczy w procesie dostarczania satysfakcji jej odbiorcom. Ph. Kotler stwierdza, że klientom trzeba dostarczyć pożądany łańcuch wartości (użyteczności), którzy umożliwi uzyskanie większych korzyści niż suma poniesionych nakładów. Klient w tym także wewnętrzny ma osiągać przewagę konkurencyjną lub przewagę strategiczną (w dłuższym okresie czasu).

Marża

Stanowi różnicę między cena zakupu a ceną sprzedaży towaru. Marża detaliczna przeznaczona jest na pokrycie kosztów oraz zapewnienie zysków w przedsiębiorstwie handlu detalicznego. Marża hurtowa stanowi różnicę między ceną hurtową a ceną zbytu. Marżą przetwórczą nazywamy różnicę między wartością sprzedanych gotowych produktów a kosztem zakupu surowców zużytych na ich produkcję. Marża netto jest to zysk netto z danego okresu sprawozdawczego podzielony przez wartość sprzedaży w danym okresie. Marża netto pokazuje, jak zyskowna była w danym okresie działalność firmy. Marża netto uwzględnia koszty poniesione przez firmę, gdyż do jej kalkulacji wchodzą wszystkie koszty, zarówno pośrednie, jak i bezpośrednie. Marża brutto występuje przy emitowaniu papierów wartościowych i stanowi różnicę między ceną, jaką otrzymuje emitent za wydawane papiery wartościowe a ceną płaconą przez inwestorów (nabywców). Obejmuje prowizję za rozprowadzenie emisji.

Nie należy mylić marży z narzutem na cenę zakupu towaru. Marża to uzyskany zysk ze sprzedaży w walucie (np. w PLN) dzielony przez cenę sprzedaży. Narzut oznacza zysk z zakupu.

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.