Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Pomocne definicje

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TerminDefinicja
Majątek

W znaczeniu węższym jest ogół praw majątkowych określonego podmiotu. W znaczeniu szerszym – cywilistycznym i finansowym są to aktywa i pasywa danej osoby, a więc mienie oraz długi i ciężary. Występują majątki (tzw. masy majątkowe) małżeńskie, osobiste, spadkowe, spółek.

Zobacz:
Czy wspólnicy spółki komandytowej muszą uczestniczyć w zyskach i stratach w równych częściach, czy też mogą ustalić w umowie spółki inny podział zysku i strat?< br/> Kazus: Wadliwe czynności egzekucyjne komornika ze szkodą dla wierzyciela - szkoda wierzyciela w efekcie wadliwej egzekucji.
Porada: Jak zatrudniać i o czym pamiętać gdy pracownikami są członkowie rodziny
Procedura: jak wnieść zakład do spółki jednoosobowej - przekształcanie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową
Porada: ochrona majątku przedsiębiorstwa
Porada: jakie koszty utrzymania/ eksploatacji lokalu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w działalności mikroprzedsiębiorcy
Procedura: jak przekształcić działalność indywidualną przedsiębiorcy w spółkę osobową z menadżerami, pracownikami
Kazus: przesłanki zabezpieczenia roszczenia w postępowaniu cywilnym
Procedura: jak współpracować z komornikiem i wnosić o zabezpieczenie - „narzędzia” zabezpieczeń
Procedura: czym jest rejestr dłużników, kiedy możesz do niego trafić i czym to skutkuje
Kazus: naruszenie cudzego prawa ochronnego na dany znak towarowy poprzez jego użycie w linkach i tzw. metatagach
Porada jak zlikwidować sp. z o.o. krok po kroku
Instrukcja: Jak utrzymać Przedsiębiorstwo Rodzinne „w ruchu" i zabezpieczyć w sytuacji utraty zdolności przedsiębiorcy do jego prowadzenia
Kazus: Zawarcie umowy spółki cichej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Majątek trwały

Składniki majątku wykorzystywane w przedsiębiorstwie o charakterze długotrwałym (dłuższym niż rok). Na majątek trwały będą się składać się na przykład nieruchomości, maszyny produkcyjne wykorzystywane w działalności.

Zobacz:
Wprowadzenie do działalności gospodarczej środków trwałych i wyposażenia użytkowanego uprzednio do celów prywatnych
Zakupy majątku trwałego
Porada: Powierzenie i zabezpieczenie mienia
Porada: Formy użytkowania lokalu a obowiązki podatkowe
Wprowadzenie do działalności gospodarczej środków trwałych i wyposażenia użytkowanego uprzednio do celów prywatnych
Porada: ochrona majątku przedsiębiorstwa
Porada: jakie koszty utrzymania/ eksploatacji lokalu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w działalności mikroprzedsiębiorcy
Procedura: jak przekształcić działalność indywidualną przedsiębiorcy w spółkę osobową z menadżerami, pracownikami

Makromarketing

Odmiana marketingu, kt\ora dotyczy wszystkich uczestników rynku; zaspokajanie potrzeb wszystkich uczestników rynku (dostawców i odbiorców); marketing skierowany na rynek masowy.

Marketing ekologiczny

Proces zaspakajania potrzeb konsumentów poprzez planowanie i wdrażanie koncepcji cen, promocji oraz dystrybucji idei, dóbr i usług w sposób satysfakcjonujący strony wymianu i równocześnie zrównoważony /S. Zaremba/; działania marketingowe podejmowane w celu wyprodukowania, dystrybucji i promocji produktów przyjaznych dla środowiska. Marketing ekologiczny nazywany jest inaczej ekomarketingiem, marketingiem zielonym, marketingiem środowiskowym czy marketingiem odpowiedzialnym ekologicznie.

Czynniki sprzyjające rozwojowi zielonego marketingu:

- rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i marketingu społecznego,

- dostrzeżenie nadmiernego zanieczyszczenia środowiska i eksploatacji jego zasobów,

- uświadomienie faktu, że często to tradycyjny marketing przyczynia się do nadmiernej, niezrównoważonej konsumpcji.

Marketing instytucjonalny

Marketing towarów i usług skierowany do przedsiębiorstw, rządów oraz innych organizacji nastawionych i nie nastawionych na zysk, wykorzystywany w procesie wytwarzania dóbr i usług, które następnie te podmioty przetworzą lub zużyją w celu odsprzedaży innym firmom, będącym użytkownikami końcowymi, lub indywidualnym konsumentom.

Marketing lokalny (regionalny)

Forma geograficznej segmentacji rynku, polegająca na opracowywaniu planów marketingowych odzwierciedlających specyficzne różnice między obszarami w zakresie preferencji, potrzeb, lub zainteresowań; marketing skierowany na rynek docelowy, pozwala na stworzenie programów marketingowych dostosowanych do potrzeb i pragnień lokalnych grup klientów (obszary handlowe, obszary sąsiedzkie, pojedyncze sklepy).

Marketing oparty na bazach danych

(ang.database marketing) – marketing polegający na użyciu bazy danych do prowadzenia analiz marketingowych w celu budowy strategii oddziaływania na nabywców. Analizy zachowań klientów zestawione z ich charakterystyką inspirują jak należy się komunikować z poszczególnymi odbiorcami oraz jak ich marketingowo stymulować do określonych działań. Otrzymane w ten sposób wnioski służą budowie nie tylko działań bezpośrednich, ale także komunikacji masowej i innych aktywności, w tym budowie kanałów sprzedaży czy ustalaniu polityki produktowej i cenowej. Marketing baz danych jest procesem budowania i wykorzystywania bazy danych klientów i innych baz danych (produktów, dostawców, dystrybutorów) do utrzymywania kontaktów, zawierania transakcji i budowania relacji.

Marketing wewnętrzny

Stosowany przez firmy, polegający na szkoleniu i motywowaniu personelu kontaktującego się z nabywcami oraz wszystkich innych pracowników – aby tworzyli zespół zaspakajający potrzeby nabywców. Satysfakcja nabywców jest m.in. uzależniona od jakości obsługi (przez personel pierwszego kontaktu). Najważniejszym zasobem w firmach jest dobrze wykształcony personel. Marketing wewnętrzny dotyczy wszystkich pracowników danej organizacji.

Klientem wewnętrznym jest każdy pracownik firmy, który uczestniczy w procesie dostarczania satysfakcji jej odbiorcom. Ph. Kotler stwierdza, że klientom trzeba dostarczyć pożądany łańcuch wartości (użyteczności), którzy umożliwi uzyskanie większych korzyści niż suma poniesionych nakładów. Klient w tym także wewnętrzny ma osiągać przewagę konkurencyjną lub przewagę strategiczną (w dłuższym okresie czasu).

Marża

Stanowi różnicę między cena zakupu a ceną sprzedaży towaru. Marża detaliczna przeznaczona jest na pokrycie kosztów oraz zapewnienie zysków w przedsiębiorstwie handlu detalicznego. Marża hurtowa stanowi różnicę między ceną hurtową a ceną zbytu. Marżą przetwórczą nazywamy różnicę między wartością sprzedanych gotowych produktów a kosztem zakupu surowców zużytych na ich produkcję. Marża netto jest to zysk netto z danego okresu sprawozdawczego podzielony przez wartość sprzedaży w danym okresie. Marża netto pokazuje, jak zyskowna była w danym okresie działalność firmy. Marża netto uwzględnia koszty poniesione przez firmę, gdyż do jej kalkulacji wchodzą wszystkie koszty, zarówno pośrednie, jak i bezpośrednie. Marża brutto występuje przy emitowaniu papierów wartościowych i stanowi różnicę między ceną, jaką otrzymuje emitent za wydawane papiery wartościowe a ceną płaconą przez inwestorów (nabywców). Obejmuje prowizję za rozprowadzenie emisji.

Nie należy mylić marży z narzutem na cenę zakupu towaru. Marża to uzyskany zysk ze sprzedaży w walucie (np. w PLN) dzielony przez cenę sprzedaży. Narzut oznacza zysk z zakupu.

Mała instalacja fotowoltaiczna

Hasła powiązane: odnawialne źródła energii

Mała instalacja fotowoltaiczna – jest to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40kW i nie większej niż 200 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW (art. 2 pkt 18 ustawy o oze).

Cechy charakterystyczne małej instalacji fotowoltaicznej:

- osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie muszą posiadać koncesji, jeżeli wytwarzanie energii elektrycznej dotyczy jej przeznaczenia na własne potrzeby,

-prowadzenie działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej z OZE w małej instalacji wiąże się z wpisem do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji,

- Prezes Urzędu Regulacji Energetyki prowadzi rejestr wytwórców energii w małej instalacji, który może być prowadzony w systemie teleinformatycznym. Wpisane są do niego podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z oze w małych instalacjach,

- osoba, która dokonuje małych instalacji może wystąpić do Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego z wnioskiem o wydanie dokumentu (certyfikatu) potwierdzającego posiadanie przez instalatora kwalifikacji do instalowania określonego rodzaju instalacji oze,

- każda mała instalacja fotowoltaiczna o mocy do 100 kW jest dodatkowo objęta programem wsparcia stałych taryf gwarantowanych. Natomiast właściciele małych instalacji o mocy od 100 kW do 200 kW mają przyznawane świadectwa pochodzenia energii,

- w przypadku dachowych instalacji o mocy od 40 do 100 kW, stawka za każdy kWh wynosi 1,15 zł. Z kolei przy gruntowej instalacji o tej samej mocy, stawka za każdy kWh wynosi 1,10zł.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tj. Dz. U. 2015 poz. 478). 

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

przekaż darowiznę

• do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneOkreśl kwotę i przekaż darowiznę

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 10 zł.