Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Pomocne definicje

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TerminDefinicja
Administrator bezpieczeństwa informacji

W znaczeniu wąskim, podmiot najczęściej osoba fizyczna lub przedsiębiorca świadczący usługi informatyczne, wyznaczony przez Administratora danych (patrz administrator danych) lub właściciela informacji (hardware, software), w tym danych i wartości niematerialnych i prawnych, którego zadaniem jest nadzór przestrzegania zasad ochrony, które wyznaczył Administrator danych, chyba że sam wykonuje te czynności.
Ustawa o ochronie danych osobowych Art. 36. 2.

Zobacz:
Porada: Jak współpracować w zakresie ochrony danych osobowych z firmą tworzącą aplikacje internetowe?
Instrukcja: Strona internetowa przedsiębiorcy
Rejestracja zbiorów danych osobowych w GIODO krok po kroku
Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych
Porada: zasady przetwarzania i udostępniania danych osobowych, tworzenie zbiorów
Polityka bezpieczeństwa informacji

Administrator danych

podmiot odpowiedzialny, przedsiębiorca lub inny osoba, która jest uprawniona do pozyskiwania danych, zobowiązana do stosowania odpowiednich technicznych oraz organizacyjnych środków, które zapewnią ochronę przetwarzanych danych w tym osobowych, uwzględniając zagrożenia i rodzaj chronionych danych. W szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pobraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki jakie zastosował w celu ich zabezpieczenia.
Ustawa o ochronie danych osobowych Art. 36. 1.

Zobacz:
Porada: Jak współpracować w zakresie ochrony danych osobowych z firmą tworzącą aplikacje internetowe?
Instrukcja: Strona internetowa przedsiębiorcy
Rejestracja zbiorów danych osobowych w GIODO krok po kroku
Procedura: zasady udostępniania przez administratora serwisu internetowego danych osobowych użytkowników
Procedura: Pracownik na stronie www - jak można informować o swoich pracownikach
Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych
Procedura: kiedy i jak można informować o konsumentach i kontrahentach na stronie www
Polityka bezpieczeństwa informacji
Polityka prywatności
Porada: Jak współpracować w zakresie ochrony danych osobowych z firmą tworzącą aplikacje internetowe?
Porada: Kiedy przedsiębiorca musi prowadzić obowiązkowy rejestr czynności przetwarzania danych osobowych bądź rejestr kategorii czynności w przedsiębiorstwie – jak prowadzić takie rejestry
Porada: zasady przetwarzania i udostępniania danych osobowych, tworzenie zbiorów
Porada: Zbieranie danych osobowych w firmie a zbiory danych osobowych
Instrukcja: Zawieranie umowy o usługi archiwizowania baz danych i zarządzania nimi w „chmurze”

Akord

Rodzaj systemu wynagradzania za pracę, w którym wysokość wynagrodzenia zależy od ilości wyprodukowanego towaru lub od wykonanej normy. Akord nie jest systemem czasu pracy. Tak samo jak w systemie wynagrodzenia zasadniczego, jeśli umowa nie stanowi inaczej, czas pracy w systemie akordowym powinien wynosić do 40 godzi tygodniowo.

Zobacz:
Umowa o pracę
Procedura: Rozliczanie czasu pracy, usprawiedliwienia nieobecności oraz ewidencja nadgodzin

Akord premiowany

Po osiągnięciu wyznaczonej normy produkcji lub po przekroczeniu wyznaczonej normy produkcji przyznawana jest premia

Akord progresywny

Stawka wynagrodzenia za wytworzony produkt jest podwyższana po przekroczeniu wyznaczonej normy wytwarzanych produktów.

Akord prosty

Za każdy wykonany w ramach stosunku pracy produkt płaci się jednakową stawkę

Akord zespołowy

W akordzie zespołowym podstawą określania akordowego wynagrodzenia indywidualnego każdego członka zespołu jest wynagrodzenie akordowe wynikające z normy czasu dla całego zespołu i stawek godzinowych wynagrodzenia zasadniczego członków tego zespołu

Akord zryczałtowany

Stawka wynagrodzenia za całość wykonanej pracy, która jest ustalana z góry przez pracodawcę.

Aktywa

Zgodnie z ustawą o rachunkowości to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. W rozumieniu cywilistycznym jest to mienie, czyli własność lub inne prawa majątkowe zbywalne;
Ustawa o rachunkowości Art. 3. 1. pkt. 12

Zobacz:
Zakupy majątku trwałego
Finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorcy
Porada: Powierzenie i zabezpieczenie mienia.
Porada: Organizacja przedsiębiorstwa, struktury organizacyjne
Porada: Testament przedsiębiorcy, czyli jak zadysponować przedsiębiorstwem na wypadek śmierci
Porada: IT w firmie - podatkowe aspekty
Zaliczki i kaucje – przychody przyszłych okresów, czynne rozliczenia międzyokresowe
Procedura: jak wnieść zakład do spółki jednoosobowej - przekształcanie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową
Procedura: Współpraca i przepływ informacji: przedsiębiorca - banki
Porada: ochrona majątku przedsiębiorstwa
Porada: jakie koszty utrzymania/ eksploatacji lokalu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w działalności mikroprzedsiębiorcy
Procedura: jak przekształcić działalność indywidualną przedsiębiorcy w spółkę osobową z menadżerami, pracownikami
Polityka bezpieczeństwa informacji
Instrukcja - sukcesja mikro przedsiębiorców
Instrukcja: Likwidacja spółki osobowej
Porada: Jak dokonać podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Aktywa finansowe

Aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe, wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach; Aktywem takim będzie między innymi: wierzytelność z tytułu udzielonej pożyczki wraz z odsetkami, akcja, udział w spółce, obligacja.

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.