Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  R

Reklamacja

Reklamacja jest to termin ustawowy występujący m. in. w Kodeksie Cywilnym, niestety jednak niezdefiniowany w ustawie. Żądanie reklamacyjne można złożyć na podstawie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub w oparciu o gwarancję udzieloną przy sprzedaży. 

Udzielenie gwarancji przy sprzedaży polega na złożeniu oświadczenia przez gwaranta (również w reklamie), co do właściwości rzeczy sprzedanej (gwarantem nie musi być sprzedawca). W treści oświadczenia gwarant musi wskazać swoje obowiązki i uprawnienia kupującego, na wypadek, gdyby rzecz sprzedana nie posiadała właściwości wskazanych w oświadczeniu. Ustawa nie narzuca gwarantowi jak ma kształtować wspomniane obowiązki i uprawnienia, a jedynie sugeruje pewne rozwiązania. Natomiast zagwarantowanie jakości rzeczy, w razie wątpliwości, zobowiązuje gwaranta do usunięcia wady rzeczy lub wymiany jej na nową, o ile wada ujawni się w terminie wskazanym w oświadczeniu gwarancyjnym. Jeżeli terminu takiego nie wskazano, przepisy k.c. przewidują termin 2 lata od chwili wydania rzeczy kupującemu. 

Uprawniony z gwarancji może żądać od gwaranta wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny).

Dochodzenie swoich praw w ramach udzielonej gwarancji nie wyklucza odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy. W sytuacji, gdy zostanie zgłoszona reklamacja z tytułu gwarancji, bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy ulega zawieszeniu od dnia poinformowania sprzedawcy o wadzie do chwili, gdy gwarant odmówi lub nie wywiąże się z obowiązków wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

Rzecz reklamowaną kupujący powinien dostarczyć do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca wydani rzeczy - na koszt gwaranta chyba, że z okoliczności wynika konieczność usunięcia wady w miejscu, gdzie się ona ujawniła.

Gwarant ze swoich obowiązków powinien wywiązać się w terminie wynikającym z treści oświadczenia gwarancyjnego. Brak określonego terminu powoduje konieczność wywiązania się z obowiązku niezwłocznie, najpóźniej w przeciągu 14 dni od dnia dostarczenia rzeczy oraz dostarczyć rzecz kupującemu na swój koszt.

Reklamację można złożyć także na podstawie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, o ile nie wyłączono jej umownie lub ustawowo, pomimo nieudzielenia gwarancji. Reklamacji nie możemy składać, gdy nie udzielono gwarancji, a ponad to zachodzą przesłanki wyłączające odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady. Patrz: Rękojmia (w tym porównanie z reklamacją)

Podstawa prawna:

  1. art. 577 - 581 Kodeks Cywilny